Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Pénzszállítót raboltak ki Debrecenben – rendőrségi videóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség két grúz fér­fi­val szem­ben emelt vádat, akik Nyír­egy­há­zán és Deb­re­cen­ben is raboltak. 

A vád­irat sze­rint a nyír­egy­há­zi eset 2018. már­ci­us 26-án tör­tént. Az egyik helyi pénz­vál­tó­ban dol­go­zó férfi reg­gel autó­val ment mun­ká­ba, ami­vel egy köze­li bevá­sár­ló­köz­pont­ban par­kolt le, majd 18 óra körül tért vissza. Ekkor a közel­ben vára­ko­zó két grúz elkö­ve­tő és isme­ret­len tár­suk az autó­juk­kal mellé áll­tak, ket­ten kiszáll­tak és egyi­kük meg­in­dult a férfi felé. Társa köz­ben kivet­te a jár­mű­ből a férfi sport­tás­ká­ját, majd átku­tat­ták az autót. A sér­tett meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni érté­ke­it, de a két elkö­ve­tő rátá­madt, majd a tás­ká­val együtt elhajtottak.

A férfi a bán­tal­ma­zás során nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és közel 80.000 forint kára kelet­ke­zett, ami nem térült meg.

A fia­ta­labb elkö­ve­tő 2019. októ­ber 7-én, reg­gel, három isme­ret­len tár­sá­val egy deb­re­ce­ni bevá­sár­ló­köz­pont­ba ment, amit a tet­tes elő­ző­leg meg­fi­gyelt. Kora reg­gel érke­zett a par­ko­ló­ba egy pénz­szál­lí­tó jármű, az abban ülő két fér­fi­nak egy pénz­vál­tó érték­tá­rá­ból kel­lett bank­ba vin­nie az össze­sen közel 54 mil­lió forint érté­kű, külön­bö­ző pénz­ne­mek­ben gyűj­tött kész­pénzt, ami­ket két szál­lí­tó zsák­ba tettek.

Az elkö­ve­tők a közel­ben vára­koz­tak, majd ami­kor a szál­lí­tók beül­tek a jár­mű­be, a három isme­ret­len tet­tes rájuk támadt. Egyi­kük meg­ütöt­te a veze­tőt, aki véde­kez­ni kez­dett, ezért az elkö­ve­tő a lábá­nál fogva kirán­tot­ta a jár­mű­ből. A férfi fel­állt és pró­bált ellen­áll­ni, de nem tudta vissza­sze­rez­ni az ello­pott tás­kát. Köz­ben tet­tes­tár­sa egy fúró­val betör­te a másik férfi mel­let­ti abla­kot és elvet­te tőle a zsákot.

Az elkö­ve­tők elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről, köz­ben több­ször jár­mű­vet cseréltek.

A két érték­szál­lí­tó férfi az eset során nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A pénz­vál­tó tár­sa­ság kára nem térült meg, így a főka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során kér­ték annak megfizetését.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség az elkö­ve­tők­kel szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, a fia­ta­labb ellen továb­bá cso­por­to­san, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Isme­ret­len tár­sa­ik­kal szem­ben a nyo­mo­zás tovább folyik. A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban a mind­két rab­lás­ban részt vevő fér­fi­val szem­ben 10 év, társa ellen 5 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék egyi­kü­ket vég­le­ge­sen, tár­sát 10 évre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág területéről.

A rend­őr­ség által az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sa során készí­tett videó és a hely­szí­nen rög­zí­tett fény­ké­pek itt tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezarult-a-nyomozas-a-gruz-rablokkal-szemben