Főoldal » Hírek » Pénzt ajánlottak az elkövetők a sértettnek, a feljelentés mellőzéséért cserébe - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen az Egri Tör­vény­szé­ken. A fér­fi­ak pénzt aján­lot­tak az elkö­ve­tők a sér­tett­nek, a fel­je­len­tés mel­lő­zé­sé­ért cserébe.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a két Heves megyei férfi 2018 augusz­tu­sá­ban sze­mély­gép­ko­csi­val utaz­tak, ami­kor betér­tek egy helyi büfé­be. A 44 éves vád­lott a ren­de­lé­se fel­vé­te­le és a kiszol­gá­lá­sa kap­csán a pul­tos­ként dol­go­zó nőt trá­gá­rul szi­dal­maz­ni kezd­te, majd pofon ütöt­te. A pul­tos­nő erre kiment a büfé elé fel­ír­ni az autó rend­szá­mát, és közöl­te a vád­lot­tak­kal, hogy hívni fogja a rendőrséget.

Miköz­ben a nő vissza­tért a pult­hoz és mobil­te­le­fon­ján a rend­őr­sé­get hívta, a másik férfi – azért, hogy a nő fel­je­len­té­si jogát ne gya­ko­rol­ja és ne kez­de­mé­nyez­zen bün­te­tő­el­já­rást, – fel­szó­lí­tot­ta tár­sát, hogy fizes­se le a pul­tost. A vád­lott fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy ad ötezer forin­tot, ha nem érte­sí­ti a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről, majd – mivel a nő az aján­la­tot vissza­uta­sí­tot­ta és foly­tat­ta a meg­kez­dett tele­fon­hí­vást – újabb aján­lat­ként húsz­ezer forin­tot helye­zett kilátásba.

A sér­tett nem fogad­ta el a meg­emelt össze­gű aján­la­tot sem, és a fel­je­len­tést megtette.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak a jelen ügy tár­gyát képe­ző cse­lek­ményt több – rész­ben erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő – bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­ték el.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – úgy­ne­ve­zett gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben –  a vád­lot­tak­kal szem­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett börtönbüntetést.