Főoldal » Archív » Pénzt és drogot zsákmányolt a bicskás rabló

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás miatt vádat emelt egy 28 éves mély­kú­ti fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly októ­ber­ben isme­rő­sét saját ott­ho­ná­ban úgy rabol­ta ki, hogy arcá­hoz bics­kát tart­va leszú­rás­sal fenyegette.

A 28 éves mély­kú­ti férfi 2018. októ­ber 24-én dél­ben meg­je­lent régi isme­rő­se csa­lá­di házá­ban, ahol pénzt és kábí­tó­szert köve­telt tőle, tud­ván azt, hogy a mind­két kar­ján izom­sor­va­dás­ban szen­ve­dő férfi a vád­lott erő­sza­kos fel­lé­pé­sé­vel szem­ben nem fog tudni ellen­áll­ni. A sér­tett azon­ban a köve­te­lés­nek önként nem tett ele­get, ezért a vád­lott kia­bál­ni kez­dett vele, majd ököl­lel két­szer meg­ütöt­te a mell­ka­sán. A sér­tett az üté­sek hatá­sá­ra hát­ra­tán­to­ro­dott és az ágyra leült. Ekkor a rabló a zse­bé­ből egy bics­kát vett elő és a férfi arcá­hoz tart­va meg­fe­nye­get­te, hogy ha nem ad neki kábí­tó­szert, leszúrja.

Az erő­szak és fenye­ge­tés hatá­sa alatt álló sér­tett zse­bé­ből ekkor a rabló 10 ezer forin­tot és egy alu­fó­li­á­ba cso­ma­golt, 4 ezer forint érté­kű, 0,4-0,5 gramm „kris­tályt” vett ki, majd a hely­szín­ről távozott.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A sér­tet­tel szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás folyik kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt.