Főoldal » Archív » Pénzt és telefont akart rabolni, de csak édességet szerzett

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 20 éves tisza­ke­szi férfi ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint, a sér­tett – egy fia­tal mező­csá­ti férfi - 2019. feb­ru­ár 17-én kora dél­után Mező­csá­ton, az utcán gya­lo­go­san haladt ami­kor elment mel­let­te az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott és ráütött a kar­já­ra. A sér­tett szó nél­kül tovább ment, azon­ban a vád­lott a sér­tet­tet a kereszt­ne­vén szó­lít­va utána kia­bált. Ekkor a sér­tett meg­állt, mire a vád­lott oda­lé­pett hozzá és meg­fe­nye­get­te, hogy az egyik isme­rő­sé­vel meg fogja veret­ni, ha a nem ad neki azon­nal ezer forin­tot. A sér­tett közöl­te, hogy nincs nála pénz, erre a vád­lott meg­ta­po­gat­ta a zse­be­it, majd fel­szó­lí­tot­ta, hogy mutas­sa meg a tele­fon­ját, de a sér­tett ennek nem tett eleget.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra azon­ban a sér­tett a tás­ká­já­ban lévő hat doboz cso­ko­lá­dés nápo­lyi­ból egy doboz­zal átadott a vád­lott­nak, mire a vád­lott benyúlt a sér­tett tás­ká­já­ba és még két doboz nápo­lyit kivett belőle.

Ezt köve­tő­en a sér­tett a hely­színt elhagy­ta és az egyik helyi kocs­má­ba ment, ahová azon­ban a vád­lott követ­te. A kocs­má­ban a vád­lott ismét a meg­ve­re­té­sé­vel kezd­te fenye­get­ni a sér­tet­tet és tovább­ra is pénzt, a tele­fon­ját vala­mint ital­ra tör­té­nő meg­hí­vást köve­telt tőle.  A sér­tett pró­bál­ta elke­rül­ni a továb­bi konf­lik­tust, ezért kiment a kocs­ma elé ciga­ret­táz­ni. A vád­lott azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got, a sér­tett után ment és foly­tat­ta a fenye­ge­tő­zést, mely­nek hatá­sá­ra a sér­tett végül átad­ta a még a tás­ká­já­ban lévő mara­dék három doboz nápo­lyit is a vád­lott­nak, majd távo­zott a kocsmától.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság döntését.