Főoldal » Hírek » Pénzt kért tőle, majd eltörte az orrát - bíróság elé állítás - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 25 éves fér­fit, aki egy hónap­pal ezelőtt a Kelen­föl­di pálya­ud­var metró alul­já­ró­já­ban több­ször pénzt kért a sér­tet­től, majd miu­tán az vissza­uta­sí­tot­ta, rátá­madt, és ököl­lel bán­tal­maz­ta. A bíró­ság a vád­lot­tat 1 év 5 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

 A vád sze­rint a férfi 2023. ápri­lis 12-én dél­után a XI. kerü­let, Kelen­föl­di pálya­ud­var M4 metró alul­já­ró­ban, itta­san több­ször is pénzt kért a későb­bi sér­tet­től, aki ezt vissza­uta­sí­tot­ta, egy­út­tal rászólt a vád­lott­ra, hogy hagy­ja őt békén, külön­ben hívni fogja a rend­őrö­ket, majd elő is vette a mobil­te­le­fon­ját. A vád­lott ettől indu­la­tos lett, és a sér­tett­re támadt, őt elő­ször az alul­já­ró üveg­fa­lá­hoz szo­rí­tot­ta, majd fenye­ge­tő­en a férfi felé maga­so­dott. A sér­tett ez ellen úgy pró­bált véde­kez­ni, hogy lefe­je­lő moz­du­la­tot tett a vád­lott felé, ami azon­ban őt nem érte el. A vád­lott ezután sem hagyott fel a táma­dás­sal, ennek során a sér­tet­tet leg­alább három­szor, ököl­lel fejen ütöt­te, majd dula­ko­dott vele, aki­nek eköz­ben a mobil­te­le­fon­ja a föld­re esett és össze­tört. A vád­lott vissza­ad­ta a tele­font a sér­tett­nek, azon­ban őt még ezután is hátba ütöt­te és több rugó moz­du­la­tot tett felé.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett orr­csont­tö­rést szen­ve­dett.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű 25 éves fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság vád­dal egye­ző­en, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért 1 év 5 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság emel­lett elren­del­te a fér­fi­val szem­ben koráb­ban, más ügyek­ben kisza­bott két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is.

 Az íté­let nem jog­erős. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott az ököl­üté­se­ket köve­tő­en tovább­ra is táma­dó­lag lép fel a sér­tet­tel szem­ben, köve­ti őt és köz­ben rúgó moz­du­la­tot is tesz felé.