Főoldal » Archív » Pénzt loptak a vádlottak a gépkocsijában alvó sértettől

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két vád­lott ellen, akik kora haj­nal­ban, kihasz­nál­va a sér­tett alvó álla­po­tát, a nyi­tott kocsi­ba benyúl­va az övtás­ká­já­ból kész­pénzt és okira­to­kat loptak.

A fia­tal és a fel­nőtt korú vád­lott 2018. júli­us 26-án, az éjsza­ka folya­mán Deb­re­cen­ben cél­ta­la­nul a vas­út­ál­lo­más köze­lé­ben tar­tóz­ko­dott, ahol üldö­gél­tek és beszél­get­tek. A fia­tal­ko­rú vád­lott a köze­li posta előt­ti par­ko­ló­ban ész­re­vett egy sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben lehú­zott ablak mel­lett egy férfi aludt. Köze­lebb menve rájött, hogy isme­ri a sér­tet­tet, ő az éjsza­kai mun­ka­vég­zé­sét köve­tő­en rend­sze­re­sen alszik egy kicsit a posta előt­ti par­ko­ló­ban, mielőtt haza­in­dul­na, és min­dig tart magá­nál készpénzt.

A vád­lot­tak - a fia­ta­labb kez­de­mé­nye­zé­sé­re - meg­ál­la­pod­tak abban, hogy meg­szer­zik a fér­fi­nál lévő érté­ke­ket. A fia­tal­ko­rú vád­lott oda­ment újra a sér­tett­hez, a nyi­tott abla­kon át benyúl­va a sér­tett dere­kán lévő, szin­tén nyi­tott övtás­ká­ból kivet­te a pénz­tár­cát, miköz­ben fel­nőtt társa a közel­ben tar­tóz­ko­dott és figyelt. Ezt köve­tő­en átnéz­ték a pénz­tár­cát, ami­ből a fia­tal­ko­rú vád­lott kivett 64.000 forin­tot, azon­ban a tár­cá­ban benne vol­tak a sér­tett és az édes­any­já­nak az okmá­nyai is.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 30.000 forin­tot adott át a tár­sá­nak, miköz­ben csat­la­ko­zott hoz­zá­juk egy közös isme­rő­sük, aki­nek elmond­ták, hogy mit követ­tek el. A har­ma­dik társ pénzt kért a fia­tal­ko­rú vád­lot­tól, aki elő­ször 15.000 forin­tot, majd rövid idő eltel­té­vel 18.000 forin­tot adott át neki.

A fel­nőtt korú vád­lott és a har­ma­dik tár­suk gyor­san elin­dul­tak az autó­busz vég­ál­lo­más felé, kis idő eltel­té­vel a fia­tal­ko­rú vád­lott is utá­nuk ment, és meg­pró­bál­ta a har­ma­dik tár­suk­tól vissza­sze­rez­ni a pénzt, miköz­ben mind­vé­gig nála volt a sér­tett pénz­tár­cá­ja az okmányokkal.

Hala­dá­sa­kor a fia­tal­ko­rút a rend­őr­jár­őrök iga­zol­tat­ták, aki beval­lot­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és a tár­sa­it is meg­ne­vez­te. Néhány perc eltel­té­vel az autó­busz vég­ál­lo­más köze­lé­ben a rend­őrök a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tat és har­ma­dik tár­su­kat is elfog­ták, vissza­vet­ték a lopott tár­gya­kat, majd azo­kat a sér­tett­nek vissza­ad­ták, ezál­tal az oko­zott 64.300 forint kár tel­jes egé­szé­ben megtérült.

A lopott pénz­ből része­sü­lő, isme­ret­len helyen lévő har­ma­dik elkö­ve­tő ellen orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt külön bün­te­tő­el­já­rás folyik.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen kifosz­tás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a fia­tal­ko­rú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, míg a fel­nőtt korú vád­lott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén tör­té­nő beis­me­rő val­lo­más­té­tel ese­té­re a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés, vala­mint a fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés konk­rét tar­ta­má­ra is indít­ványt tett.