Főoldal » Hírek » Pénzzel tartozott a sértett, a férfi ezért megverte és követelte tőle a pénzét - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki azért bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, mert nem fizet­te meg a tartozását.

A vád­lott 2021. május 6-án, 17 óra 30 perc­kor gya­lo­go­san elin­dult a sér­tett haj­dú­szo­bosz­lói lakó­he­lyé­re azért, hogy vissza­kö­ve­tel­je tőle a koráb­ban adott 20.000 forin­tot. Útköz­ben a férfi össze­ta­lál­ko­zott a kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tet­tel, akit meg­ál­lí­tott, majd ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a fején, és com­bon rúgta. A vád­lott a bán­tal­ma­zás köz­ben folya­ma­to­san köve­tel­te tőle, hogy adja meg a tar­to­zá­sát. A sér­tett tagad­ta, hogy a tar­to­zá­sa fenn­áll­na, ezért a férfi fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­je­nek el a mun­ka­adó­já­nak a laká­sá­ra, ahol a sér­tett kér­jen tőle köl­csön és így fizes­sen. Ebbe a sér­tett bele­egye­zett. A férfi jelen­lé­té­ben a vád­lott folya­ma­to­san állí­tot­ta, hogy a sér­tett tar­to­zik 20.000 forint­tal, miköz­ben 3-4 alka­lom­mal tenyér­rel meg­ütöt­te a fejét. Ekkor a férfi a vád­lott és a sér­tett közé állt a továb­bi bán­tal­ma­zás meg­aka­dá­lyo­zá­sa cél­já­ból, majd elküld­te őket.

Más­nap reg­gel a sér­tett hoz­zá­já­ru­lá­sá­val a mun­ka­adó­ja tar­to­zás fejé­ben átadott az elkö­ve­tő any­já­nak 20.000 forin­tot azért, hogy a vád­lott ne zak­las­sa őt tovább, de a tar­to­zá­sát nem ismer­te el.

A sér­tett­nek bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán és a fején több­szö­rös, nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos és hám­kar­co­lá­sos sérü­lé­se kelet­ke­zett. Figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, az üté­sek szá­má­ra, vala­mint az erő­be­ha­tá­sok nagy­sá­gá­ra a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.