Főoldal » Hírek » Piacon vásárolt jogosítvánnyal bukott le- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves bátony­te­re­nyei fér­fi­val szem­ben, aki hamis veze­tői enge­déllyel veze­tett, s ez egy rend­őri ellen­őr­zés során derült ki.

A vád sze­rint a férfi érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, ennek elle­né­re több alka­lom­mal is veze­tett a köz­úti for­ga­lom­ban, ami­hez 2019 augusz­tu­sá­ban Buda­pes­ten az egyik VIII. kerü­le­ti pia­con egy hami­sí­tott veze­tői enge­délyt is vásá­rolt. A nevé­re szóló, ukrán honos­sá­gú hami­sít­vány rossz minő­sé­gű anya­gok­ból, keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban is kap­ha­tó nyom­ta­tó­val, a vád­lott által elő­ző­leg átadott fény­kép­pel és sze­mé­lyi ada­ta­i­val készült.

2021 feb­ru­ár­já­ban egy köz­úti ellen­őr­zés során a férfi a hamis jogo­sít­ványt átad­ta az intéz­ke­dő rend­őrök­nek, akik fel­is­mer­ve a doku­men­tum hamis­sá­gát eljá­rást indí­tot­tak ellene.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és a nyo­mo­zás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.