Főoldal » Archív » Pincében bujkáló tolvajt találtak

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás kísér­le­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, akit a kisze­melt ház pin­cé­jé­ben értek tetten.

A vád­lott egy 2016. októ­be­ri éjsza­kán a kerí­té­sen átmász­va jutott be egy bátony­te­re­nyei lakó­ház udva­rá­ra, ahon­nan az ingat­lan alag­so­rá­ban lévő kazán­ház­ba - az ajtó­ban hagyott kulccsal - bement azért, hogy az ott lévő érté­ke­ket ellopja.

Idő­köz­ben a sér­tett és isme­rő­se haza­ér­ke­zett, ezért az elkö­ve­tő a kazán­ház nyi­tott ajtó­szár­nya mögé bújt. A házi­gaz­dá­nak azon­ban gya­nús lett a nyi­tott ajtó, ami­kor pedig fel­fe­dez­ték a tet­test, ő  kiro­hant a kert­be és a kerí­té­sen át elme­ne­kült anél­kül, hogy bár­mit magá­val tudott volna vinni. Az eljá­rás során a ruhá­za­ta alap­ján sike­rült azo­no­sí­ta­ni, vala­mint a szem­ta­núk fel­is­mer­ték őt.

A több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, és azt, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is. A vád­lott elő­éle­te miatt csak a bün­te­tés három­ne­gyed részé­nek letöl­té­se után bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.