Főoldal » Archív » Pincéjükben termesztették a marihuánát

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 42 éves nő és hol­land állam­pol­gár­sá­gú élet­tár­sa ellen. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2016 ele­jén elha­tá­roz­ta, hogy saját hasz­ná­lat­ra, fáj­da­lom­csil­la­pí­tás cél­já­ból mari­hu­á­nát ter­meszt az élet­tár­sá­val közö­sen hasz­nált cso­pa­ki házuk pin­cé­jé­ben. A vád­lott a 2016 novem­be­ré­ig ter­je­dő idő­szak­ban össze­sen mint­egy más­fél kilo­gramm kiszá­rí­tott, kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő mari­hu­á­nát állí­tott elő.

A meg­ter­melt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge a vád­lott fogyasz­tá­sá­nál lénye­ge­sen nagyobb volt, ezért az élet­tár­sá­val közö­sen úgy dön­töt­tek, hogy a mari­hu­á­nát értékesítik.

A kábí­tó­szer eladá­sa és a vevők fel­ku­ta­tá­sa a nő fel­ada­ta volt, míg az érté­ke­sí­tés­re tör­té­nő elő­ké­szí­tést a férfi végezte.

Az asszony első alka­lom­mal 2016 nya­rán isme­rő­si kör­ben érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát, majd augusz­tus­ban, szep­tem­ber­ben és novem­ber­ben továb­bi eladá­sok­ra került sor. A két vád­lott így a 2016 nyara és novem­ber köze­pe közöt­ti idő­szak­ban több mint egy kilo­gramm mari­hu­á­nát adott el, s ennek révén mint­egy 1,8 mil­lió forint­ra tett szert.

A nyo­mo­zó ható­ság a lakó­he­lyü­kön tar­tott szem­le alkal­má­val továb­bi, közel 350 gramm, érté­ke­sí­tés­re elő­ké­szí­tett mari­hu­á­nát fog­lalt le.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tak­kal szemben.

Az ügy kap­csán a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-a-kabitoszer-kereskedo-videoval