Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Pofont kapott, válaszul majdnem életveszélyes sérülést okozott

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 17 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki 2018. május 20-án úgy meg­rú­gott egy 17 éves fia­talt, hogy az hanyatt esett, és majd­nem élet­ve­szé­lyes kopo­nya­tö­rést szenvedett.

A fia­tal­ko­rú vád­lott és a 17 éves sér­tett 2018. május 20-án külön bará­ti tár­sa­ság­ban tar­tóz­ko­dott egy kun­fe­hér­tói szó­ra­ko­zó­hely nyi­tó­ren­dez­vé­nyén, ahol az este folya­mán alko­holt fogyasztottak.

A fia­tal­ko­rú vád­lott éjfél előtt talál­ko­zott egy isme­rő­sé­vel, akit kihí­vott a szó­ra­ko­zó­hely elé meg­be­szél­ni azt, hogy miért állít és ter­jeszt róla valót­lan dol­go­kat. A szá­mon­ké­rés során azon­ban nézet­el­té­rés ala­kult ki közöt­tük, a fia­tal­ko­rú vád­lott egy alka­lom­mal meg­lök­te az isme­rő­sét, majd ököl­lel mell­ka­son és szá­jon vágta. A bará­tai által lefo­gott és a hely­szín­ről elve­ze­tett fia­tal­ko­rú vád­lott e kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Miu­tán a 17 éves sér­tett tudo­mást szer­zett arról, hogy barát­ját a fia­tal­ko­rú vád­lott meg­ütöt­te, fel­há­bo­ro­dá­sá­ban egy alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te a fejét. A fia­tal­ko­rú vád­lott elesett, ám magá­val rán­tot­ta a sér­tet­tet, aki­vel bir­kóz­va dula­kod­ni kezd­tek. A fia­tal­ko­rú vád­lot­tat a jelen­lé­vő bará­tai lefog­ták, de kihúz­ta magát a fogá­suk­ból és a föld­ről éppen fel­ál­ló sér­tet­tet egy alka­lom­mal mell­ka­son rúgta. A rúgás követ­kez­té­ben a sér­tett hanyatt esett, fejét a beto­no­zott jár­dá­ba ütöt­te és esz­mé­le­tét elvesz­tet­te, a hely­szín­ről mentő szál­lí­tot­ta kórházba.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló, kopo­nya­alap­ra ter­je­dő törést és agy­rá­zó­dást szen­ve­dett. Amennyi­ben azon­ban a sérü­lé­se­i­hez kopo­nya­űri vér­zés is tár­sult volna, akkor sérü­lé­sei élet­ve­szé­lyes­nek minő­sül­tek volna, mely­nek elma­ra­dá­sa nem a fia­tal­ko­rú vád­lot­ton múlt.

A fia­tal­ko­rú vád­lott a nyo­mo­zás során nem tett val­lo­mást, azon­ban a sér­tet­tet meg­lá­to­gat­ta a kór­ház­ban, és bocsá­na­tot kér­tek egymástól.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sa mel­lett. Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint arra az eset­re, ha a fia­tal­ko­rú vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, 1 év fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban vég­re­haj­tan­dó, de vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A főügyész­ség a sér­tet­tet garáz­da­ság vét­sé­ge miatt meg­ro­vás­ban részesítette.

A fia­tal­ko­rú vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.