Főoldal » Archív » Pofozkodással tett pontot a közlekedési konfliktus végére

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 15 napon belül gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a 61 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gést a sza­bály­ta­lan­ko­dó autós bán­tal­ma­zá­sá­val torolt meg.

A vád­lott 2018 júli­u­sá­ban az egyik Kapos­vár kör­nyé­ki falu­ban haladt a gép­ko­csi­já­val, ami­kor a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sér­tett sza­bály­ta­la­nul meg­előz­te úgy, hogy majd­nem össze­üt­köz­tek. A bal­ese­tet sike­rült elke­rül­ni­ük, azon­ban a vád­lott egy köze­li bolt előtt ész­re­vet­te a sér­tet­tet, akit fele­lős­ség­re akart vonni a tör­tén­tek miatt.

A bolt par­ko­ló­já­ban a vád­lott eláll­ta a sér­tett útját, majd rövid szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során a vád­lott annyi­ra indu­lat­ba jött, hogy több­ször fejbe ütöt­te a sza­bály­ta­lan­ko­dó autóst, és végül a fele­sé­gé­nek kel­lett közbe lép­nie, hogy a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val felhagyjon.

A garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel meg­vá­dolt, bün­tet­len elő­éle­tű, és az eljá­rás során a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő fér­fit a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság pró­bá­ra bocsá­tot­ta. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.