Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Polgári eljárásjogi témával indultak a THEMIS versenyen
Az ügyész­ség rend­sze­re­sen részt vesz a THEMIS ver­se­nyen, nincs ez más­ként idén sem. Az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­sá­ban dol­go­zó pálya­kez­dő jogá­szok részé­re az Euró­pai Igaz­ság­ügyi Kép­zé­si Háló­zat (EJTN) ren­de­zi meg a ver­senyt, ame­lyen euró­pai jogi kér­dé­sek kap­csán mérik össze a tudá­su­kat angol nyel­ven a fiatalok.
 
A magyar ügyész­ség idén két csa­pat­tal is kép­vi­sel­te­ti magát, ráadá­sul most elő­ször nem bün­te­tő­jo­gi kate­gó­ri­á­ban, hanem az euró­pai pol­gá­ri eljá­rás­jog és az igaz­ság­ügyi etika témakörében.
 
A dr. Kocsis Melin­da (Ózdi Járá­si Ügyész­ség), dr. Rónai Vero­ni­ka (Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség) és dr. Mátyus And­rás (Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség) fogal­ma­zók­ból álló csa­pat az euró­pai pol­gá­ri eljá­rás­jog témá­já­ban méret­te meg magát. Az ügyész­nek a kör­nye­zet­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos pol­gá­ri eljá­rá­sok­ban betöl­tött sze­re­pé­ről készí­tet­ték a dol­go­za­tu­kat. A téma bemu­ta­tá­sá­hoz segít­sé­gül hív­ták a szar­vas­gom­bá­kat és a velük szim­bi­ó­zis­ban élő ritka orchidea-fajtákat is. A csa­pa­tot dr. Wei­szen­ber­ger Éva és dr. Teszár Lász­ló leg­főbb ügyész­sé­gi ügyé­szek készí­tet­ték fel. 
 
 
A pol­gá­ri eljá­rás­jo­gi elő­dön­tőt júni­us 28 és júli­us 1 között Bala­ton­sze­me­sen tar­tot­ták, ahol az ügyész­sé­gi csa­pat a kiemel­ke­dő pre­zen­tá­ci­ó­já­val a zsűri külön­dí­ját nyer­te el.
 
A másik ügyész­sé­gi csa­pa­tot későb­bi bejegy­zé­sünk­ben mutat­juk be.
 
(A fotók az itt­ho­ni fel­ké­szü­lé­sen készültek.)