Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Polt Péter az Igazságügyi Bizottság előtt ismertette a 2021. évi beszámolót
A leg­főbb ügyész min­den évben benyújt­ja az Ország­gyű­lés­hez az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ká­já­ról szóló éves beszá­mo­ló­ját. Dr. Polt Péter ma az Igaz­ság­ügyi Bizott­ság előtt ismer­tet­te az ügyész­ség 2021-ben vég­zett tevé­keny­sé­gé­nek fon­to­sabb adatait.
 
Kiemel­te, hogy az ügyész­ség mun­ká­já­nak meg­íté­lé­se szem­pont­já­ból kiemel­ke­dő muta­tó, hogy tavaly a bíró­sá­gok a vád­lot­tak 87,9%-át érin­tő­en min­den tekin­tet­ben az ügyé­szi vád­dal egye­ző dön­tést hoz­tak. Az ügyész­ség elkö­te­le­zett az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa mel­lett, ennek szel­le­mé­ben a vád­eme­lé­sek 74,5%-ában bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt. Ezek­ben az eljá­rá­sok­ban a bíró­ság – a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén – az ira­tok alap­ján hoz ügy­dön­tő határozatot.
 
A 2021. évi ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló elér­he­tő itt: https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/2022/10/ogy_beszamolo_2021.pdf
 
Fon­to­sabb sarok­kö­ve­i­ről az elmúlt hetek­ben a Face­book olda­lun­kon is olvashattak.
 
Leg­fon­to­sabb meg­ál­la­pí­tá­sa­it a leg­főbb ügyész vide­ó­üze­net­ben fog­lal­ta össze: https://youtu.be/VWwY2dRiK9o