Főoldal » Hírek » Polt Péter legfőbb ügyész karácsonyi videóüzenete

Polt Péter leg­főbb ügyész kará­cso­nyi köszön­tő­jé­ben meg­em­lé­ke­zett az év kihí­vá­sa­i­ról, így arról, hogy a pan­dé­mia után most az ener­gia­vál­ság miatt vált szük­sé­ges­sé a gyors alkal­maz­ko­dás a meg­vál­to­zott körül­mé­nyek­hez.

A leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy a nem szok­vá­nyos év elle­né­re is foly­ta­tó­dott a törek­vés arra, hogy köz­ért­he­tő módon hív­juk fel a tár­sa­da­lom figyel­mét a fel­me­rült jogi prob­lé­mák­ra, jelen­sé­gek­re, vala­mint meg­kö­szön­te a szer­ve­zet egész éves mun­ká­ját.