Főoldal » Hírek » Polt Péter legfőbb ügyész karácsonyi videóüzenete

A leg­főbb ügyész év végi, ünne­pi vide­ó­üze­net­ben érté­kel­te a jár­vány miatt ismét rend­kí­vü­li évet, amely egy­ben a modern magyar ügyész­ség meg­szü­le­té­sé­nek 150 éves évfor­du­ló­já­nak éve is volt.

Polt Péter kiemel­te, hogy az ügyész­ség mun­ka­tár­sai tel­je­sí­tet­ték a tár­sa­da­lom jogos elvá­rá­sa­it az igaz­ság­szol­gál­ta­tás zavar­ta­lan műkö­dé­sé­hez tör­té­nő hoz­zá­já­ru­lá­suk­kal és min­den­ki­nek áldott ünne­pe­ket, bol­dog új évet kívánt.