Főoldal » Hírek » Polt Péter találkozója a brit nagykövettel

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hiva­ta­lá­ban fogad­ta az Egye­sült Király­ság buda­pes­ti nagy­kö­ve­tét, Paul Fox urat.

A leg­főbb ügyész rövi­den bemu­tat­ta a magyar ügyész­ség szer­ve­ze­tét, fel­ada­ta­it. Kitért a külön­bö­ző uniós szer­vek­kel – OLAF, EPPO – foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés fon­tos­sá­gá­ra. A nagy­kö­vet úr érdek­lő­dött a mos­ta­ni kihí­vá­sok­ról, a leg­főbb ügyész a szer­ve­zett bűnö­zést, a kiber­bű­nö­zést, az ille­gá­lis mig­rá­ció és a ter­ro­riz­mus elle­ni küz­del­met, vala­mint a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia bűn­cse­lek­mé­nyek­ben betöl­tött eset­le­ges sze­re­pét jelöl­te meg.

A felek egyet­ér­tet­tek abban, hogy két­ol­da­lú együtt­mű­kö­dé­sük­nek ezen kihí­vá­sok­ra kell összpontosítania.