Főoldal » Hírek » Postai küldeményként kézbesítette az illegális gyógyszereket – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki meg­bí­zás alap­ján, egy inter­ne­tes web­áru­ház által kínált gyógy­szer­ké­szít­mé­nye­ket kéz­be­sí­tett a meg­ren­de­lők­nek úgy, hogy a ter­mé­ke­ket – Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett poten­cia­nö­ve­lő­ket, tel­je­sít­mény­fo­ko­zó­kat, illet­ve vény­kö­te­les nyug­ta­tó­kat – pos­tai kül­de­mény­ként adta fel a kül­föl­di cím­zet­tek­nek. Elfo­gá­sa­kor a nyo­mo­zók több tíz­ezer darab külön­bö­ző gyógy­szer­ké­szít­ményt fog­lal­tak le.

A vád­irat sze­rint az egész­ség­ügyi asszisz­tens vég­zett­sé­gű vád­lott 2019. nyár ele­jén, egy jelen­leg isme­ret­len tár­sá­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy egy inter­ne­tes web­áru­ház által kínált, Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett – vagy enge­dé­lye­zett, azon­ban vény­kö­te­les – gyógy­szer­ké­szít­mé­nye­ket hoz­nak for­ga­lom­ba úgy, hogy a web­áru­ház meg­ren­de­lé­se­it teljesítik.

A gyógy­szer­ké­szít­mé­nye­ket a férfi társa által bérelt XXII. kerü­le­ti rak­tár­he­lyi­ség­ben tárol­ták, ame­lyet heti rend­sze­res­ség­gel töl­töt­tek fel a külön­bö­ző készítményekkel. 

A vád­lott 2019. júli­us és 2021. ápri­lis között a meg­ren­delt kül­de­mé­nye­ket – poten­cia­nö­ve­lő­ket, tel­je­sít­mény­fo­ko­zó­kat, illet­ve vény­kö­te­les nyug­ta­tó­kat – pos­tai kül­de­mény­ként, elő­sor­ban kül­föld­re kézbesítette.

A meg­ren­de­lé­sek cím­zett­je­i­ről, a meg­ren­delt ter­mé­kek faj­tá­já­ról, illet­ve mennyi­sé­gé­ről a web­ol­dal üze­mel­te­tő­je tájé­koz­tat­ta őket, egy inter­ne­tes alkal­ma­zás­sal műkö­dő, jel­szó­val védett, zárt leve­le­ző­rend­sze­ren keresz­tül. A vád­lott a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben, az álta­la fel­adott kül­de­mé­nye­ken fel­adó­ként álta­la kivá­lasz­tott sze­mé­lyek – töb­bek között pél­dá­ul a szom­széd­ja – nevét és címét jelöl­te meg. 

A vád­lott 2021 ápri­li­sá­ban tör­tént elfo­gá­sa­kor a nyo­mo­zók a XXII. kerü­le­ti rak­tár­ban, vala­mint a férfi laká­sán össze­sen több tíz­ezer darab gyógy­szer­ké­szít­ményt fog­lal­tak le. 

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit rész­ben pszi­chot­róp anyag­ra, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, szin­tén vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/potencianovelok-teljesitmenyfokozok-nyugtatok

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott az egyik meg­ren­delt kül­de­ményt a pos­tá­ra viszi, majd fel­adás után onnan távozik.