Főoldal » Archív » Postásra támadt a nő - vádemelés

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nővel szem­ben, aki előbb össze­vi­tat­ko­zott, majd meg­tá­ma­dott egy postást egy Marca­li kör­nyé­ki falu­ban.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 szep­tem­be­ré­ben az utcán össze­ta­lál­ko­zott a pos­tás­ként dol­go­zó és éppen kül­de­mé­nye­ket kéz­be­sí­tő sér­tet­tel, aki­vel vitat­koz­ni kez­dett, mert - állí­tá­sa sze­rint - a sér­tett nem kéz­be­sítette ren­de­sen a leve­le­it.

A két nő között ekkor tett­le­ges­ség nem tör­tént, de néhány órá­val később újra össze­fu­tot­tak. A vád­lott ekkor már jóval indu­la­to­sabb volt, és fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy áll­jon meg a kerék­pár­já­val, ami­nek a pos­tás nem tett ele­get, mert foly­tat­ni akar­ta a mun­káját.

A vád­lott ekkor eláll­ta a sér­tett útját, és kia­bál­va, táma­dó­an meg­in­dult felé azért, hogy meg­kar­mol­ja az arcát. A sér­tett azon­ban magá­nál tar­tott egy bal­ta­nye­let, ami­vel véde­ke­zés­ként ráütött a vád­lott kezé­re. Ettől a vád­lott még agresszí­vabb lett, dula­kod­ni kez­dett a sér­tet­tel, és meg is sebe­sí­tet­te a kéz­fe­jét. Két szem­ta­nú a sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett, aki­nek így komo­lyabb sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sára tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bír­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát egy év négy hónap­ban álla­pít­sa meg.