Főoldal » Hírek » Potencianövelő szert csempészett – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a dán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2020. októ­ber ele­jén 251 napra ele­gen­dő poten­cia­nö­ve­lő szert csem­pé­szett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber 30-án jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett dán honos­sá­gú gép­ko­csi veze­tő­je­ként. A beje­len­ten­dő vám­áru­ra vonat­ko­zó kér­dés­re nem­le­ges választ adott. Az ezt köve­tő­en elren­delt téte­les vám­vizs­gá­lat során az eljá­ró pénz­ügy­őrök a gép­jár­mű cso­mag­tar­tó­já­ban levő bőrönd­ből 21 doboz, dobo­zon­ként 7 tasak, vala­mint 19 doboz, dobo­zon­ként 4 tab­let­ta gyógy­szert fog­lal­tak le.

A vád­lott által becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott szil­de­na­fil ható­anya­gú gyógy­sze­rek Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző egész­ség­ügyi ter­mé­kek. Az egy sze­mély­nek 251 napra ele­gen­dő mennyi­ség nem a sze­mé­lyes szük­ség­le­tek kielé­gí­té­sé­re szol­gá­ló, indo­ko­lat­lan nagy­sá­gú, kizá­ró­lag arra enge­déllyel ren­del­ke­ző gyár­tó, vagy nagy­ke­res­ke­dő hoz­hat­ta volna be az ország terü­le­té­re. A vád­lott részé­re az Orszá­gos Gyógy­sze­ré­sze­ti és Élelmezés-egészségügyi Inté­zet gyógy­szer­gyár­tói, vagy gyógy­szer nagy­ke­res­ke­dői enge­délyt nem adott ki.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a lefog­lalt ter­mé­kek elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ág fog dön­te­ni.