Főoldal » Hírek » Újabb gázolás az úttesten - videóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elütöt­te az úttes­ten átke­lő gyalogost. 

A vád sze­rint az autós 2022 novem­be­ré­ben az egri Érsek­kert mel­let­ti hosszú és egye­nes útsza­ka­szon köz­le­ke­dett. A gya­lo­gos sér­tett eköz­ben elin­dult, hogy átkel­jen az úttes­ten, azon­ban nem a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen, hanem kb. egy méter­rel mel­let­te tette ezt. A vád­lott nem kellő figyel­mes­ség­gel veze­tett, így nem vette észre a túl­ol­dal­ra már majd­nem átér­tő sér­tet­tet, akit a kocsi­ja ele­jé­vel féke­zés nél­kül elütött, és messze előre lökött.

A vád­lott rög­tön meg­állt, és a sérült segít­sé­gé­re sie­tett, aki több méter­rel az elütés helyé­től feküdt az úttes­ten. A bal­ese­tet a sér­tett – a cso­dá­val hatá­ros módon – csont­tö­rés nél­kül meg­úsz­ta, a jobb keze hüvelyk­uj­já­nak fica­mát és agy­rá­zó­dást szen­ve­dett el. 

A köz­pon­ti járá­si ügyész­ség az Egri Járás­bí­ró­ság­hoz most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a figyel­met­len vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bal­ese­tet tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.