Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Profitmaximalizálásra berendezkedett és adóelkerülő egyesületi szervezeti egységek pénzügyi vezetői ellen emeltek vádat – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy össze­sen 600 mil­lió forin­tos költ­ség­ve­té­si csa­lás miat­ti ügy­ben egy val­lá­si egye­sü­let önál­ló jogi sze­mé­lyi­ség­gel ren­del­ke­ző szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­i­nek pénz­ügyi veze­tői, vala­mint tár­sa­ik ellen és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy nem­zet­kö­zi hát­te­rű val­lá­si egye­sü­let egyes – elkü­lö­nü­lő – szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­i­nek pénz­ügyi veze­tői 2012-2017. között az egy­sé­gek vállalkozási-gazdasági tevé­keny­sé­ge során kelet­ke­zett, álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­ség egy részét jog­el­le­ne­sen elke­rül­ték. Az egye­sü­let szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­i­nek bevé­te­le­it a való­ság­tól elté­rő­en tel­je­sen vagy rész­ben adó­men­tes ado­mány­nak minő­sí­tet­ték, köny­ve­lé­sük­ben ekként sze­re­pel­tet­ték, az adó­kö­te­les bevé­te­le­i­ket az ille­té­kes adó­ha­tó­ság elől ily módon eltit­kol­ták és az áfa fize­té­si köte­le­zett­sé­gük­nek nem tet­tek eleget.

Az egyik szer­ve­ze­ti egy­ség pénzügyi-gazdasági veze­té­sét végző három nő és egy férfi az adó­el­ke­rü­lés­ről tudo­más­sal bír­tak, követ­kez­mé­nye­it előre lát­ták. Mivel azon­ban az elsőd­le­ges cél­juk az volt, hogy minél nagyobb bevé­tel­re tegye­nek szert a szer­ve­ze­ti egy­ség részé­re, a valót­lan tar­tal­mú adó­be­val­lá­sok benyúj­tá­sá­ba és az adó­el­tit­ko­lás­ba szán­dé­ko­san bele­nyu­god­tak. Mel­let­tük más szer­ve­ze­ti egy­sé­gek veze­té­sét végző tár­sa­ik is adó­men­tes ado­mány­ként kezel­tek való­já­ban adó­kö­te­les jöve­del­me­ket, így jog­el­le­ne­sen csök­ken­tet­ték a költ­ség­ve­té­si bevé­telt, a veze­té­sük alatt álló szer­ve­ze­ti egy­sé­gek nevé­ben az adó­ha­tó­ság felé az áfa beval­lá­si köte­le­zett­sé­gük­nek nem tet­tek eleget.

A veze­tők­nek már a gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek tel­je­sí­té­se­kor sem állt szán­dé­ká­ban, hogy valós tar­ta­lom­mal vall­ják be az adót, mivel belső irány­el­ve­ik­nek meg­fe­le­lő­en a szer­ve­ze­ti egy­ség lehe­tő leg­na­gyobb bevé­te­lé­nek meg­szer­zé­sé­re töre­ked­tek. Emi­att töb­bek között a tan­fo­lya­mok, illet­ve az azok­hoz kap­cso­ló­dó, méreg­te­le­ní­tés­sel, önelem­zés­sel, tanu­lás segí­té­sé­vel kap­cso­la­tos köny­vek és adat­hor­do­zók érté­ke­sí­té­sek­ből szár­ma­zó bevé­te­le­ket már eleve azért kezel­ték ado­mány­ként, hogy ne fizes­se­nek utá­nuk adót.

A vád­lot­tak a külön adó­alany­nak minő­sü­lő szer­ve­ze­ti egy­sé­gek kap­csán az adó­be­vé­telt 4,5 mil­lió forint­tól kezd­ve egé­szen 495 mil­lió forin­tig csök­ken­tet­ték az évek során, az össze­sen oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­ha­lad­ja a 600 mil­lió forintot.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt össze­sen 11 sze­méllyel – 6 nővel és 5 fér­fi­val – szem­ben emelt vádat, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát vala­mint egyi­kük­nek a köny­ve­lői fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség a szer­ve­ze­ti egy­sé­gek­kel szem­ben vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra is indít­ványt tett.