Főoldal » Hírek » Prostituáltakat futtató család letartóztatását indítványozta a főügyészség – rendőrségi videóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy házas­pár­nak, a fiuk­nak és egy velük élő nőnek, akik közel 300 mil­lió forint bevé­tel­re tet­tek szert lányok futtatásából.

A meg­ala­po­zott  gyanú sze­rint a vár­me­gye­be­li kis­vá­ros­ban élő csa­lád közel 3 éve fut­tat pros­ti­tu­ál­ta­kat Német­or­szág­ban. A sér­tet­tek között van olyan lány is, akit kiszol­gál­ta­tott élet­hely­ze­té­vel vissza­él­ve vet­tek rá a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sá­ra. A vád­lot­tak szál­lí­tot­ták, szer­vez­ték a pros­ti­tu­ál­tak tevé­keny­sé­gét, a keres­mé­nyü­ket elvet­ték. A pénz egy részét haza­utal­ták illet­ve abból a város­ban egy kávé­zót is üzemeltettek.

A minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett kerí­tés és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szökés-elrejtőzés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.

A gya­nú­sí­tot­tak elő­ál­lí­tá­sá­ról készült videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felszamoltak-a-bandat