Főoldal » Hírek » Prostituáltakat futtatókkal szemben emelt vádat a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val és három tár­suk­kal szem­ben, akik a sér­tet­tek kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­vel vissza­él­ve fut­tat­tak lányo­kat, és mos­ták tisz­tá­ra az abból szár­ma­zó pénzt.

A vád­irat sze­rint a két sze­ge­di férfi 2014 és 2017 között rész­ben egy­más­tól füg­get­le­nül, majd közö­sen fut­ta­tott két lányt jel­lem­ző­en Dáni­á­ban, Hol­lan­di­á­ban, de időn­ként Izlan­don, Svájc­ban és Svéd­or­szág­ban is. A fér­fi­ak a sér­tet­te­ket a labi­lis, befo­lyá­sol­ha­tó sze­mé­lyi­sé­gü­ket, nehéz anya­gi hely­ze­tü­ket és érzel­mi kiszol­gál­ta­tott­sá­gu­kat kihasz­nál­va vet­ték rá a pén­zért foly­ta­tott sze­xu­á­lis tevé­keny­ség­re. A vád­lot­tak a sér­tet­tek tevé­keny­sé­gét irá­nyí­tot­ták, őket szál­lí­tot­ták, fel­ügyel­ték, ellen­őriz­ték, beszá­mol­tat­ták, kül­föl­di lak­ha­tá­su­kat meg­szer­vez­ték, a napon­ta meg­szer­zen­dő bevé­tel nagy­sá­gát meg­ha­tá­roz­ták. Mikor az egyik férfi bör­tön­be került, fel­vet­te a kap­cso­la­tot a tár­sá­val, és rész­ben til­tott kap­cso­lat­tar­tás útján rajta keresz­tül irá­nyí­tot­ta a pros­ti­tú­ci­ós tevékenységet.

A fér­fi­ak a sér­tet­tek által a pros­ti­tú­ci­ó­ból meg­szer­zett pénz nagy részét elvet­ték, majd azt pénz­kül­dő szol­gál­ta­tó­kon keresz­tül a tár­sa­ik segít­sé­gé­vel haza­utal­ták, ingat­la­nok­ba fek­tet­ték és felélték.

A két fér­fit a főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel, míg tár­sa­i­kat pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.