Főoldal » Hírek » Prostituáltaknak adott ki szobát - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki pros­ti­tu­ál­tak­nak adott ki szobát.

A vád­irat sze­rint a férfi három esz­ter­go­mi apart­man­nak rész­tu­laj­do­no­sa. A fér­fi­nál  2020. év végén – 2021. év ele­jén több fel­nőtt nő is jelent­ke­zett szo­ba­bér­lés miatt, akik közöl­ték, hogy az apart­man­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get fog­nak foly­tat­ni. A férfi ennek isme­re­té­ben 2020. októ­ber 16-a és 2021. ápri­lis 9-e között a három nőnek külön­bö­ző idő­sza­kok­ban össze­sen kilenc­szer adott ki szobát.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.