Főoldal » Hírek » Prostitúcióra bírtak rá egy 13 éves lányt – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be öt fér­fi­val és egy nővel szem­ben. Az elkö­ve­tők pros­ti­tú­ci­ó­ra bír­tak rá egy 13 éves lányt.

A vád­irat sze­rint két férfi és egy nő 2022. októ­ber 29. és novem­ber 10. között egy Tata­bá­nyá­hoz köze­li tele­pü­lé­sen befo­gad­ta a gyer­mek­ott­hon­ból szö­kés­ben lévő 13 éves sér­tet­tet, akit lak­ha­tá­sért és ellá­tá­sért cse­ré­be pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra bír­tak rá. Az egyik férfi ebben az idő­szak­ban a sér­tett bele­egye­zé­sé­vel több­ször vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt a lánnyal.

A nő egyik férfi isme­rő­se - aki nem tudott arról, hogy a sér­tett még kis­ko­rú -, illet­ve a nő fel­hív­tak egy-egy fér­fit arra, hogy talál­koz­za­nak a sér­tet­tel, aki pén­zért cse­ré­be sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tott nekik. A két férfi tudott arról, hogy a sér­tett még nem töl­töt­te be a 14. élet­évét, a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyért 50.000, illet­ve 15.000 forin­tot fizettek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a gyer­mek­ko­rú sze­mélyt pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­re kény­sze­rí­tő elkö­ve­tők­kel és a gyer­mek­pros­ti­tú­ci­ót kihasz­ná­ló fér­fi­ak­kal  szem­ben sza­bad­ság­vesz­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A vád­ha­tó­ság a sér­tett kiköz­ve­tí­té­sé­ben részt vevő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott, továb­bá három fér­fi­val szem­ben indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őket min­den tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zás­tól, tevékenységtől.