Főoldal » Hírek » Prostitúcióra kényszerített egy lányt – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka a vád azzal a 25 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben, aki a vele lakó lányt haszon­szer­zés cél­já­ból szá­mos alka­lom­mal kény­sze­rí­tet­te sze­xu­á­lis cselekményekre.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség által benyúj­tott vád­irat sze­rint a vád­lott és az akkor 13 éves sér­tett 2020 decem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg egy­más­sal és 2021. októ­ber végé­ig közös ház­tar­tás­ban lak­tak, mely idő­szak alatt sze­xu­á­lis éle­tet is éltek.

2021 ápri­li­sá­tól kezd­ve a férfi – a gyer­mek kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va – más sze­mé­lyek­kel foly­ta­tott sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sé­re kény­sze­rí­tet­te a lányt. A szol­gál­ta­tá­so­kat igény­be vevő sze­mé­lyek­kel egyez­tet­te, hogy milyen cse­lek­mény elvég­zé­sét kérik, vala­mint meg­ál­la­pod­tak a fizet­ség­ben is, ezután a lányt a fér­fi­ak által meg­adott hely­szín­re szállította.

A gyer­mek több­ször is til­ta­ko­zott a férfi nyo­más­gya­kor­lá­sa ellen, de ilyen­kor a vád­lott bán­tal­maz­ta, ütle­gel­te, sep­rű­nyél­lel verte, hajá­nál húzva kényszerítette.

A sér­tett­nek a vád­dal érin­tett idő­szak­ban leg­alább 12 alka­lom­mal kel­lett sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­ta­nia alkal­mi part­ne­re­i­nek, 2.000 és 7.000 forint közöt­ti ellen­ér­ték fejé­ben, amely össze­ge­ket a vád­lott­nak át kel­lett adnia.

A megyei főügyész­ség sze­xu­á­lis vissza­élés, vala­mint tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, rend­sze­res előny szer­zé­se cél­já­ból, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben a sér­tett kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va rábí­rás­sal, erő­szak­kal kény­sze­rít­ve elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, továb­bá – mivel 2021. novem­be­ré­ben kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anya­got, delta-9-THC-t fogyasz­tott – kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­val szemben.

A vád­ha­tó­ság azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, továb­bá tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végezné.

A férfi a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék íté­le­tét letar­tóz­ta­tás­ban várja.