Főoldal » Hírek » Prostitúciós tevékenységre adott bérbe ingatlanokat egy férfi – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja annak az oros­há­zi fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra adott bérbe ingatlanokat. 

Az ügy­ben a Gyu­lai Tör­vény­szék járt el a Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alapján.

Az íté­let sze­rint az oros­há­zi férfi a szü­lei tulaj­do­nát képe­ző cég alkal­ma­zott­ja­ként ingat­la­nok hasz­no­sí­tá­sá­val, bér­be­adá­sá­val fog­lal­ko­zott. Meg­is­mer­ke­dett egy pros­ti­tú­ci­ót foly­ta­tó, illet­ve ilyen tevé­keny­ség vég­zé­sé­hez mások szá­má­ra nőket meg­szer­ző nővel. A férfi ezt köve­tő­en a nőnek több ingat­lant is bérbe adott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­hoz, majd két kül­föl­di ven­dé­ge szá­má­ra a nő köz­be­ik­ta­tá­sá­val szer­zett prostituáltakat.

A beis­me­rő vád­lot­tat a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te, 2 rend­be­li kerí­tés bűn­tet­te miatt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, továb­bá vele szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je egy­aránt eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak tar­tot­ta, a nem jog­erős íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt. A főügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú bíró­ság a meg­ala­po­zott dön­té­sé­ben helye­sen követ­kez­te­tett a férfi bűnös­sé­gé­re, a cse­lek­mé­nye­it helyt­ál­ló­an minő­sí­tet­te, s a kisza­bott bün­te­tés meg­fe­le­lő­en iga­zo­dik a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körülményekhez.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.