Főoldal » Hírek » Prostitúciós tevékenységre kényszerített lányokat fuvarozott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság ember­ke­res­ke­de­lem­mel és kény­szer­mun­ka végez­te­té­sé­vel gyanúsít.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi isme­rő­se két fia­tal, anya­gi­lag és érzel­mi­leg kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő lányt előbb magá­hoz köl­töz­te­tett és éle­lem­mel látott el, majd rávet­te őket arra, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­sa­nak. A sér­tet­te­ket a társa által meg­szer­ve­zett együtt­lé­tek­re a férfi szál­lí­tot­ta el gép­jár­mű­vén Oros­há­zá­ra, ille­tő­leg vissza a szálláshelyükre.

Az egyik sér­tett a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­i­val meg­szer­zett, 2 mil­lió forint jöve­del­met tel­jes egész­ben át kel­lett, hogy adja az őt fut­ta­tó nőnek. Ugyan­ezt a fia­tal nőt a férfi és társa arra is kény­sze­rí­tet­ték, hogy a nyá­ron, Kapu­vá­ron nap­szá­mos­ként kuko­ri­cát kapál­jon, azon­ban a sér­tett innen végül meg­szö­kött. A gya­nú­sí­tot­tak együtt indul­tak a kere­sé­sé­re, majd a szom­szé­dos tele­pü­lés vas­út­ál­lo­má­sán ráta­lál­tak, és a férfi kocsi­já­val együtt szál­lí­tot­ták vissza a munkásszállóra.

A gya­nú­sí­tott­nál foga­na­to­sí­tott kuta­tás során több fegy­ver, vala­mint kábítószer-gyanús anyag is előkerült.

A jelen­leg minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te vala­mint kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a főügyész­ség a szökés-elrejtőzés, a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak 1 hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.