Főoldal » Hírek » Rá akarta venni, hogy vállalja magára a bűncselekményt - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Vizovicz­ki Lász­ló nevé­vel fém­jel­zett, fővá­ro­si rend­őri veze­tő­ket érin­tő kato­nai bün­te­tő­el­já­rás során tör­tént kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat 2021 máju­sá­ban a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az alap­ügy egyik vád­lott­ja, egy koráb­ban lesze­relt, volt magas beosz­tá­sú rend­őr­tiszt ellen.

Őt a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. ápri­lis 20-án kihir­de­tett íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki vesz­te­ge­tés bíró­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­ben, 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let sze­rint a jogász vég­zett­sé­gű vád­lott a kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban, a fele­lős­ség­re vonás elke­rü­lé­se érde­ké­ben, vádlott-társát 2020. feb­ru­ár 4-én arra akar­ta ráven­ni, hogy mint egy­ko­ri beosz­tott­ja a vád­lott­nak fel­rótt egyes bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét vál­lal­ja magá­ra, ami­ért cse­ré­be pon­to­san meg nem hatá­ro­zott össze­gű havi jut­ta­tás­ban részesíti.

Az első­fo­kú íté­let ellen vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sért és köz­ügyek­től eltil­tá­sért beje­len­tett ügyé­szi, vala­mint fel­men­tés cél­já­ból elő­ter­jesz­tett védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket elbí­rá­ló Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2023. ápri­lis 6-án kihir­de­tett másod­fo­kú ügy­dön­tő vég­zé­sé­vel az első­fo­kú íté­le­tet hely­ben hagy­ta, amely így jog­erő­re emelkedett.