Főoldal » Archív » Rablás és súlyos testi sértés – vádemelés egy ivócimboráját kirabló férfi ellen

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 18 éves férfi ellen, aki 2018 már­ci­u­sá­ban Kis­kő­rö­sön közös ita­lo­zás után úton­ál­ló módon több csont­tö­rést okoz­va kira­bol­ta egyik ismerősét.

A 18 éves vád­lott 2018. már­ci­us 13-án este egy tár­sa­ság­gal ita­lo­zott egy kis­kő­rö­si kocs­má­ban. A vád­lott egy idő után szó nél­kül távo­zott, ami miatt tár­sai keres­ni kezd­ték, de nem jár­tak siker­rel, ezért távoz­tak. A tár­sa­ság egy tagja azon­ban zár­órá­ig a kocs­má­ban ita­lo­zott, majd 21 óra után elin­dult haza.

A vád­lott a közel­ben vára­ko­zott, és ami­kor meg­lát­ta a sér­tet­tet, utána ment. Ahogy a sér­tett háta mögé ért, hátul­ról leütöt­te, ami miatt a férfi a föld­re esett. Ezután a vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször a fel­ső­tes­tén és a fején meg­rúg­ta, majd a kabát­ja zse­bé­ből elvet­te a sér­tett mobil­te­le­fon­ját és 2.000 Ft kész­pén­zét. Ezután a súlyo­san sérült áldo­za­tát magá­ra hagy­ta, és távozott.

A nyo­mo­zók a rab­lót már más­nap elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A vád­lott a rabolt mobil­te­le­font a lakó­he­lyén elrej­tet­te, azon­ban a rend­őrök lefog­lal­ták és vissza­ad­ták a sér­tett­nek. A rab­lás­sal szer­zett pénz továb­bi sorsa nem ismert, a sér­tett kérte ennek megtérítését.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett súlyos, 8 napon gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket – így két bor­dá­já­nak, áll­csont­já­nak és áll­ka­pocs­csont­já­nak töré­sét, az orr­csont dara­bos töré­sét, vala­mint könnyebb sérü­lé­se­ket – szenvedett.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség rab­lás bűn­tet­tén kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.