Főoldal » Hírek » Rablás lett a közös italozásból – súlyosításért fellebbezett az ügyészség – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki közös ita­lo­zást köve­tő­en, ököl­lel meg­ütöt­te és kira­bol­ta egy alkal­mi isme­rő­sét a VII. kerü­let­ben. A bíró­ság a vád­lot­tat 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. május 30-án, haj­nal­ban, a VII. kerü­let­ben lévő szó­ra­ko­zó­he­lyek kör­nyé­kén ismer­te meg a kül­föl­di sér­tet­tet, aki­vel együtt ita­lo­zott. A sér­tett ezt köve­tő­en, a kora reg­ge­li órák­ban egye­dül indult el haza­fe­lé, a vád­lott azon­ban követ­te őt, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal, hátul­ról meg­ra­gad­ta a sér­tett kabát­ját, maga felé for­dí­tot­ta a fér­fit, majd ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett az ütés hatá­sá­ra a föld­re esett, ame­lyet kihasz­nál­va a vád­lott benyúlt a kabát­zse­bé­be, és onnan kivet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, benne 6.000 forint kész­pénz­zel, vala­mint a sér­tett tar­tóz­ko­dá­si enge­dé­lyé­vel. A sér­tett kér­lel­te a vád­lot­tat, hogy adja vissza neki az érté­ke­it, a táma­dó azon­ban a rabolt pénzt zseb­re tette, a pénz­tár­cát és az abban lévő okira­tot pedig a föld­re dobta, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a táma­dó­val szem­ben rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra.

A tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a bíró­ság a vád­lot­tat vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let ellen a kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A fel­leb­be­zést a Fővá­ro­si Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta, és az ügy ira­ta­it továb­bí­tot­ta az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

A fel­vé­te­len – amit a rab­lást köve­tő­en egy szem­ta­nú készí­tett - az lát­ha­tó, aho­gyan a sér­tett (sárga kabát­ban) pró­bál­ja vissza­sze­rez­ni a pénz­tár­cá­ját a vád­lot­tól, aki lök­dö­si őt, majd végül elme­ne­kül. Ezután a fel­vé­tel készí­tő­je fut a táma­dó után, miköz­ben érte­sí­ti a rend­őr­sé­get.