Főoldal » Archív » Rablás lett a vége a közös italozásnak

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűntette miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki Derecs­kén haza­fe­lé tart­va bán­tal­maz­ta, majd kira­bol­ta a koráb­ban vele együtt ita­lo­zó sértettet.

2018. már­ci­us 29-én az esti órák­ban a vád­lott és a sér­tett huza­mo­sabb ideig egy tár­sa­ság­ban ita­lo­zott egy derecs­kei szó­ra­ko­zó­he­lyen. 2018. már­ci­us 30-án haj­na­li 1 óra körü­li idő­ben gya­lo­go­san együtt indul­tak haza. Az egyik utcá­ban a vád­lott a vele szem­ben álló sér­tett far­mer­nad­rág­já­nak mind­két zse­bé­be bele­nyúlt azért, hogy a férfi érték­tár­gya­it meg­sze­rez­ze. A sér­tett nad­rág­zse­bé­ben volt a mobil­te­le­fon­ja, vala­mint 26.000 forint kész­pén­ze. A sér­tett meg­fog­ta a vád­lott keze­it, így meg tudta aka­dá­lyoz­ni az érték­tár­gya­i­nak elvé­te­lét. Ezzel egy­ide­jű­leg maga­tar­tá­sa miatt kér­dő­re vonta a vádlottat.

Erre a vád­lott dühé­ben ököl­lel egy alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tett bal arcát és halán­té­kát, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a föld­re esett. A vád­lott őt fek­vő­hely­ze­té­ben több alka­lom­mal test­szer­te meg­rúg­ta, majd elvet­te tőle a ruha­ne­mű­ket és egyéb hasz­ná­la­ti tár­gya­kat tar­tal­ma­zó háti­tás­kát és elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lott 16.290 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely lefog­la­lás­sal és a sér­tett­nek tör­té­nő vissza­adás­sal tel­jes egé­szé­ben megtérült.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.