Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rablás után a társaival gépkocsikat tört fel – vádemelés –VIDEÓVAL

Éjsza­ka, úton­ál­ló módon rabolt egy 19 éves férfi, majd két tár­sá­val kilenc autót is fel­tör­tek; a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt ellenük.

A vád­irat sze­rint egy 19 éves férfi 2018. novem­ber 4-én, az éjsza­kai órák­ban a XIV. kerü­let, Fran­cia úton oda­lé­pett egy ittas járó­ke­lő­höz. A fia­tal férfi fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja át váll­tás­ká­ját, miköz­ben kése­lés­sel és tár­sak oda­hí­vá­sá­val fenye­get­te, illet­ve kezét úgy tar­tot­ta, mint­ha abban kés lenne.  Ami­kor a járó­ke­lő nem adta oda a tás­ká­ját, a fenye­ge­tő­dző hir­te­len lekap­ta a tás­kát a sér­tett vál­lá­ról, és elsza­ladt, amellyel mobil­te­le­fo­no­kat, kész­pénz és ira­to­kat szer­zett meg.

A rab­lást köve­tő­en a 19 éves férfi két 20 éves tár­sá­nak figye­lé­se mel­lett, 2018. novem­ber 5-ére vir­ra­dó­an a XIV. kerü­let­ben kilenc gép­ko­csit tört fel. A három férfi meg­kí­sé­rel­te a kocsi­kat – a kor­mány alat­ti bur­ko­lat meg­bon­tá­sá­val és rövid­re zárás­sal – elin­dí­ta­ni, azon­ban nem jár­tak siker­rel, így inkább az autók­ban hagyott érté­ke­ket vit­ték el. A cso­port ily módon tele­fon­töl­tőt, navi­gá­ci­ós készü­lé­ket, par­fü­möt, táb­la­gé­pet, pénz­tár­cát bank­kár­tyá­val és egy szu­ronyt is zsák­má­nyol­tak, vala­mint az egyik akku­mu­lá­tort is kisze­rel­ték, ezt azon­ban végül hátra hagy­ták. A vád­lot­tak az egyik meg­szer­zett bank­kár­tyá­val kis összeg­ben vásá­rol­tak is Buda­pes­ten és Kiskőrösön.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 19 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te, vala­mint mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben több­rend­be­li minő­sí­tett eseti lopás és kísér­le­te, illet­ve kész­pénz­he­lyet­te­sí­tő fize­té­si esz­köz­zel elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel a rab­lás­sal is vádolt férfi cse­lek­mé­nye­it a tör­vény ket­tő­től tizen­két évig, tár­sai cse­lek­mé­nye­it egy­től hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A vád­lot­tak jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó itt elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/eloszor-rabolt-aztan-autokat-akart-lopni-tarsaival