Főoldal » Hírek » Rablással szerezte meg az elektromos rollert egy 16 éves fiútól - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly novem­ber­ben a X. kerü­let­ben lelö­kött egy fia­talt az elekt­ro­mos rol­le­ré­ről, majd elhaj­tott a jár­mű­vel. A férfi pár hónap­pal koráb­ban ápo­lók­ra támadt egy buda­pes­ti kór­ház­ban, és a volt élet­tár­sát is zaklatta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. novem­ber 1-jén, a X. kerü­let­ben, az Üllői úttal pár­hu­za­mo­san futó kerék­pár­úton sétált, ami­kor fel­fi­gyelt a szin­tén arra köz­le­ke­dő 16 éves sér­tett­re, aki - a mint­egy 250.000 forint érté­kű - elekt­ro­mos rol­le­ré­vel éppen haza­fe­lé tar­tott. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy a rol­lert erő­szak­kal meg­szer­zi, ezért ami­kor a sér­tett mellé ért és az elő­zés során las­sí­tott, egy hir­te­len moz­du­lat­tal lelök­te őt a jár­mű­ről. A sér­tett az út mel­let­ti füves terü­let­re esett, azon­ban sze­ren­csé­re nem sérült meg. A táma­dó fel­ál­lí­tot­ta az elekt­ro­mos rol­lert és elhaj­tott vele, majd azt a későb­bi­ek­ben értékesítette.

A vád sze­rint a férfi az ezt meg­elő­ző hóna­pok­ban is köve­tett el erő­sza­kos jel­le­gű cse­lek­mé­nye­ket. A férfi édes­ap­ját a men­tők 2021. ápri­lis 9-én az egyik buda­pes­ti kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol a koro­na­ví­rus jár­vány miatt láto­ga­tá­si tila­lom volt érvény­ben. A vád­lott ennek elle­né­re bement a kór­ház­ba, és azt fel­szó­lí­tás elle­né­re sem hagy­ta el. Ezután a férfi az édes­ap­ja kór­ter­mé­be is bement, ahol két ápo­ló­nő ismét fel­szó­lí­tot­ta őt arra, hogy a láto­ga­tá­si tila­lom­ra tekin­tet­tel, hagy­ja el az intéz­ményt. Az elkö­ve­tő ekkor az egész­ség­ügyi alkal­ma­zot­ta­kat inge­rül­ten szi­dal­maz­ni kezd­te, majd elő­vett egy bics­kát, és meg­fe­nye­get­te őket, hogy ha az édes­ap­já­val bármi tör­té­nik, min­den­kit meg fog ölni. A vád­lot­tat végül egy férfi dol­go­zó vezet­te ki a kór­te­rem­ből, ezután a férfi elhagy­ta a kórházat.

A vád sze­rint továb­bá a vád­lott 2021. augusz­tus 7-én, egy elszá­mo­lá­si vita miatt meg­je­lent a volt élet­tár­sa üllői ott­ho­ná­nál. A férfi elő­ször átug­rott az ingat­lan kapu­ján, majd az egyik abla­kon lévő tépő­zá­ras szú­nyog­há­lót elhúz­va, az abla­kon keresz­tül bemá­szott a házba. Ezután a volt élet­tár­sát egy olló­val fenye­get­te, később pedig újra vissza­tért a házba, ahon­nan elvit­te a sér­tett mobiltelefonját.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 21 éves fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint a volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel is vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság rab­lás­hoz kap­cso­ló­dó­an kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rollerrablassal-gyanusitjak