Főoldal » Hírek » Rablógyilkosság Józsefvárosban - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szemben- Az elkö­ve­tők 2022 feb­ru­ár­já­ban, egy józsef­vá­ro­si lakás­ban ita­lo­zást köve­tő­en pénzt köve­tel­tek a házi­gaz­dá­tól, akit ezután az egyi­kük olyan bru­tá­lis módon bán­tal­ma­zott, hogy a férfi nem sok­kal később a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A táma­dó a lakás­ban élő nőt is bán­tal­maz­ta, őt meg­pró­bál­ta megerőszakolni.

A vád­irat sze­rint az ember­ölés sér­tett­je egy VIII. kerü­le­ti tár­sas­ház­ban élt, szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként pedig nála lakott két isme­rő­se - egy moz­gás­sé­rült férfi és annak felesége.

A nő 2022. feb­ru­ár 2-án egy VIII. kerü­le­ti pia­con talál­ko­zott a kére­ge­tő vád­lot­tak­kal, aki­ket meg­saj­nált, mert azt mond­ták éhe­sek, ezért meg­hív­ta őket maguk­hoz azzal, hogy jöj­je­nek fel meleg ételt enni. A vád­lot­tak dél­után elmen­tek a VIII. kerü­le­ti címre, ahol a sér­tet­tek­kel ita­loz­tak.  Ennek során a már eleve ittas álla­pot­ban lévő egyik vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a házi­gaz­dát, hogy adjon neki pénzt, külön­ben min­dent elvisz­nek a lakás­ból. Ami­kor a férfi ezt vissza­uta­sí­tot­ta, a vád­lott rátá­madt, őt ököl­lel több­ször fejen ütöt­te, vala­mint több­ször meg­rúg­ta a föl­dön fekvő sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesztette. 

A lakás­ban élő moz­gás­sé­rült férfi és fele­sé­ge han­go­san til­ta­ko­zott a bán­tal­ma­zás ellen, ezért a másik vád­lott őket is verés­sel fenye­get­te meg. Ekkor a társa oda­lé­pett a nőhöz, egy borsspray-vel a sze­mé­be fújt, a heve­rő­re lökte, és meg­pró­bál­ta meg­erő­sza­kol­ni. A nő erő­tel­jes ellen­ál­lá­sa és kia­bá­lá­sa miatt azon­ban végül fel­ha­gyott a bántalmazással.

A táma­dó ezután vissza­ment az idő­köz­ben magá­hoz tért fér­fi­hoz, és újra rátá­madt. Ennek során önma­gá­ból kivet­kőz­ve, nagy erő­vel ütöt­te, rúgta, vala­mint több­ször meg is tapos­ta a fér­fit, aki a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra ismét elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét.  A sér­tett a súlyos és kitar­tó bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben – még a vád­lot­tak lakás­ban tar­tóz­ko­dá­sa alatt – éle­tét vesz­tet­te.   A táma­dó ezalatt elvet­te a pénz­tár­cá­ját, bank­kár­tyá­ját, sze­mé­lyi okmá­nya­it, vala­mint a mobil­te­le­fon­ját és a kar­órá­ját. Ezután a fér­fi­ak a másik két sér­tet­től is elvet­ték az érté­ke­i­ket, mobil­te­le­font, több tíz­ezer forint kész­pénzt, bank­kár­tyát, vala­mint a nő keze­i­ről lerán­gat­ták a gyű­rű­it is. A szek­rény­ből kivett guru­lós bőrönd­be továb­bi érté­ke­ket pakol­tak, így rádi­ós mag­nót, DVD-lejátszót, cipőt, kabá­to­kat és egyéb ruhaneműket.

A táma­dók ezután a lakás kony­há­já­ban kol­bászt sütöt­tek, beszél­get­tek, kávéz­tak és ciga­ret­táz­tak. A lakást csak az esti órák­ban hagy­ták el az érté­kek­kel. Taxi­val útköz­ben meg­áll­tak egy ben­zin­kút­nál, ahol az egyik férfi az elvett bank­kár­tyá­val alko­holt vásá­rolt, majd egy ATM-nél pró­bált pénzt leven­ni, azon­ban a siker­te­len pró­bál­ko­zá­sok miatt a készü­lék a kár­tyát bevonta.

A rend­őrök a táma­dó­kat pár órán belül elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős kora miatt kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, rab­lás bűn­tet­te, sze­xu­á­lis erő­szak kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. Az ember­ölés tet­te­sé­vel, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben a főügyész­ség tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tést, szin­tén bün­te­tett tár­sá­val - mint bűn­se­géd­del szem­ben - pedig fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra ő sem bocsátható.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-jozsefvarosban-befejezett-nyomozas