Főoldal » Hírek » Rabmunka vár a kényszermunkáltatóra - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki éve­ken keresz­tül dol­goz­ta­tott kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sze­mé­lye­ket, és egy ingat­lant is csa­lár­dul szer­zett meg egyik kizsákmányoltjától. 

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2020. év végén emelt vádat egy akkor 50 éves buda­pes­ti fér­fi­vel szemben.

Az első­fo­kú bírói eljá­rás­ban meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott a fővá­ro­si XV. kerü­le­té­ben talál­ha­tó, haszon­ál­la­tok tar­tá­sá­ra hasz­nált ingat­la­nán 2016-2020. közöt­ti idő­ben, fűtet­len lakó­ko­csi­ban szál­lá­solt el egy­mást köve­tő­en öt, nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élő fér­fit, aki­nek uta­sí­tá­sá­ra az álla­to­kat kel­lett gon­doz­ni­uk, a szál­lá­sért és a napi élel­me­zé­sért. A vád­lott a sér­tet­tek­nek mun­ka­dí­jat nem fizetett.

2016-ban a férfi az egyik sér­tet­tet téve­dés­be ejtet­te, annak 3 mil­lió forint érté­kű laká­sát csa­lárd módon adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel lánya szá­má­ra meg­sze­rez­te, mely ingat­lant a későb­bi­ek­ben 7 mil­lió forin­tért értékesítették.

2017 nya­rán, ami­kor ezen sér­tett­nek egy ló leta­pos­ta a lábát, az elkö­ve­tő huza­mo­sabb ideig nem vitte orvos­hoz, végül 2017 szep­tem­be­ré­ben a Hon­véd Kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, ahol a sér­tett két láb­uj­ját ampu­tál­ni kel­lett. Ennek elle­né­re a férfi a kór­ház­ból elbo­csá­tott sér­tet­tet tovább dol­goz­tat­ta, aki az elvi­sel­he­tet­len körül­mé­nyek miatt a tanyá­ról meg­szö­kött és a rend­őr­ség­hez fordult.

A tör­vény­szék 2022. novem­ber 4-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­ben, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­ben, csa­lás bűn­tet­té­ben, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re elté­rő jogi minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, és súlyo­sabb sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, egy­ben kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zés eluta­sí­tá­sát a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

 A vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let­ben várja a másod­fo­kú eljá­rás befejezését.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/tobb-ember-kizsakmanyolasa-a-vad-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye