Főoldal » Hírek » Rács mögött a dílerek – rendőrségi videóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tott két fér­fit és egy nőt, akik egy Nóg­rád vár­me­gyei tele­pü­lé­sen új pszi­cho­ak­tív anyag­gal kereskedtek.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon eljá­rás van folya­mat­ban az eljá­rás a három elkö­ve­tő ellen. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 44 éves férfi 2023 őszé­től az ott­ho­ná­ban érté­ke­sí­tett un. „füs­töt”, „krek­ket” és „kris­tályt”, álta­lá­ban pén­zért, de volt, hogy ingyen vagy bará­ti ala­pon, külön­fé­le hasz­ná­la­ti tár­gya­kért és szer­szá­mo­kért cse­ré­be. Nem sok­kal később csat­la­ko­zott hozzá a 25 éves nő, majd 2024 ele­jén a 24 éves férfi is, akik nem csak az anyag eladá­sá­ban segí­tet­tek, hanem abból rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak is. A három gya­nú­sí­tott kis­ko­rú sze­mé­lye­ket is kiszolgált.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve – elren­del­te mind­há­rom gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A rend­őr­ség – képek­kel és vide­ó­val illuszt­rált – saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/dilerek-racs-mogott-0