Főoldal » Hírek » Rács mögött a szökött vádlott - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján ügyé­szi indít­vány­ra letar­tóz­tat­ta azt a fér­fit, aki a bíró­ság előtt folya­mat­ban lévő ügyé­ben bűn­ügyi fel­ügye­let­ből kül­föld­re szökött.

A har­min­cas éve­i­ben járó bátony­te­re­nyei férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tai alap­ján lopás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyik bün­te­tő­el­já­rás a Sal­gó­tar­já­ni Járásbíróságon.

A több­szö­rös vissza­eső vád­lott 2022 janu­ár­já­ban, ami­kor ügye már íté­let­hir­de­tés­re várt, a bűn­ügyi fel­ügye­let vég­re­haj­tá­sá­ra kije­lölt ott­ho­ná­ból kül­föld­re szökött.

Mivel a bűn­ül­dö­ző ható­ság­hoz arról érke­zett jel­zés, hogy a férfi Német­or­szág­ban tar­tóz­kod­hat, a bíró­ság euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki ellene.

Az euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján a német ható­sá­gok a fér­fit Magyar­or­szág­nak kiad­ták, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság pedig a mai napon ügyé­szi indít­vány nyo­mán elren­del­te letar­tóz­ta­tá­sát, így az íté­le­tet már a rácsok mögött kell megvárnia.

Az ügy­ről kiadott koráb­bi rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felkutatva-elfogva