Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rács mögött az egész falun át randalírozó ittas férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra Nóg­rád megye nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te egy 30 éves ecse­gi férfi a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy csa­lád több tag­ját is bán­tal­maz­ta, majd rátört a házuk­ra és meg­ron­gál­ta az autóikat.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. novem­ber 27-én, dél­után, lakó­he­lyé­nek ital­bolt­já­ban itta­san szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fia­tal­lal, akit pofon is ütött. Ezután haza­in­dult, útköz­ben azon­ban talál­ko­zott a meg­ütött fia­tal édes­ap­já­val, akit vere­ke­dés­re hívott fel, majd ököl­lel és tenyér­rel is ütni kezd­te, a dula­ko­dás köz­ben az árok­ba is beestek.

Ezután a férfi ott­ho­ná­ban egy bal­tát és egy kést vett magá­hoz, elment a bán­tal­ma­zot­tak házá­hoz, ahol a sze­mély­gép­ko­csi­juk üve­ge­it bal­tá­val betör­te és a motor­ház­te­tőt besza­kí­tot­ta. A ház ajta­já­nak üve­gét kés­sel betör­te, egy ott lakó nőnek eköz­ben a kezén és fején sérü­lé­se­ket is oko­zott. A betört bejá­ra­ti ajtón az ámok­fu­tó beju­tott az ingat­lan­ba, ahon­nan a csa­lád tag­jai a gya­nú­sí­tot­tól való félel­mük­ben, a hátsó ajtón keresz­tül kimenekültek.

A táma­dó a ház udva­rán álló másik autó­nak a bal­tá­val betör­te az oldal­só üve­ge­it és a szél­vé­dő­jét, vala­mint a karosszé­ri­á­ját is meg­ron­gál­ta. A ron­gá­lás­sal oko­zott kár hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 500.000 forint volt.

A férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság, ron­gá­lás és könnyű testi sér­tés miatt indult el a büntetőeljárás.

Mivel a férfi szá­mos alka­lom­mal volt már bün­tet­ve, leg­utóbb alig egy évvel ezelőtt sza­ba­dult, a nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel elrendelte.