Főoldal » Hírek » Rálőtt a szomszéd kutyájára – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és állat­kín­zás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a házá­nak udva­rá­ról a lőfegy­ver­nek minő­sü­lő lég­pus­ká­já­val szán­dé­ko­san rálőtt a szom­széd­já­nak kutyá­já­ra. A lövés az álla­tot elta­lál­ta, a kutya azon­ban élet­ben maradt.

A vád­irat sze­rint a tata­há­zi férfi 2023. júli­us 7-én, dél­után, az ingat­la­ná­nak udva­rá­ról szán­dé­ko­san rálőtt a szom­szé­dos ház udva­rán lévő német­ju­hász kutyá­ra. A vád­lott az álla­tot elta­lál­ta, a kutya azon­ban túl­él­te a táma­dást. Az állat­or­vo­si vizs­gá­la­ta során kide­rült, hogy a löve­dék a kutya tes­té­ben maradt. Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát, vagy elpusz­tu­lá­sát okozza.

A vád­lott által hasz­nált cső­le­tö­ré­ses lég­pus­ká­ról a nyo­mo­zás során kide­rült, hogy cső­tor­ko­la­ti ener­gi­á­já­nak nagy­sá­ga miatt lőfegy­ver­nek minő­sül, amely­nek tar­tá­sá­hoz szük­sé­ges enge­déllyel az elkö­ve­tő nem rendelkezett.

Az ügyész­ség a fér­fit lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel és állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.