Főoldal » Archív » Reagálás Jávor Benedek ügyészséggel kapcsolatos mai valótlan állításaira

Jávor Bene­dek Euró­pa Par­la­men­ti kép­vi­se­lő ma az un. Elios üggyel kap­cso­lat­ban azt állí­tot­ta, hogy míg a sok­kal kor­lá­to­zot­tabb jog­kö­rű OLAF súlyos meg­ál­la­pí­tá­so­kat tudott tenni, addig a magyar ügyész­ség, bár vizs­gál­ta az ügyet, azt ered­mény nél­kül lezárta. 

Jávor Bene­dek ezen állí­tá­sa nem felel meg a valóságnak. 

 Koráb­ban – csak rész­ben azo­nos tény­ál­lás alap­ján – a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­te, hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te, illet­ve köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ban ver­seny kor­lá­to­zá­sá­ra irá­nyu­ló meg­ál­la­po­dás bűn­tet­te miatt 2015. évben indí­tott nyo­mo­zást. A rend­őr­ség a nyo­mo­zást a 2016. május 25-én kelt hatá­ro­za­tá­val megszüntette.

A Leg­főbb Ügyész­ség ille­té­kes főosz­tá­lya 2018. janu­ár 11-én kapta meg az OLAF aján­lá­sát, ame­lyet a hatás­kör­rel és ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző Pest Megyei Főügyész­ség­hez továbbított.

Az OLAF aján­lá­sai ese­tén min­dig köve­tett pro­to­koll­nak meg­fe­le­lő­en, a Pest Megyei Főügyész­ség janu­ár 22-én nyo­mo­zást ren­delt el, amely­nek tel­je­sí­té­sé­vel a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iro­dát bízta meg.

A nyo­mo­zás a rend­őr­ség előtt jelen­leg is folya­mat­ban van.

Az OLAF az uniós pén­zek­kel össze­füg­gő admi­niszt­ra­tív sza­bály­ta­lan­sá­go­kat vizs­gál­ja, bün­te­tő­jo­gi tény­ál­lást nem álla­pít meg, bűn­ügyi bizo­nyí­tást nem végez. Erre sem fel­ha­tal­ma­zá­sa, sem pedig esz­kö­ze nincsen.

Az OLAF napok­ban meg­je­lent 2017-re vonat­ko­zó éves jelen­té­sé­ből kitű­nik, hogy az elmúlt hét évben tett igaz­ság­ügyi aján­lá­sok nyo­mán befe­je­zett nyo­mo­zá­so­kat köve­tő vád­eme­lé­sek és meg­szün­te­té­sek magyar­or­szá­gi 47 %-os ará­nya egy­ér­tel­mű­en maga­sabb, mint az Euró­pai Unió 42 %-os átlaga.

Mind­eb­ből egy­ér­tel­mű­en kitű­nik, hogy igaz­ta­lan az a kri­ti­ka, amely a magyar ügyész­sé­get az OLAF aján­lá­sok ügyé­ben tett lépé­sei és azok uniós átla­got meg­ha­la­dó ered­mé­nyei kap­csán éri.