Főoldal » Hírek » Rejtvényfejtés a nyomozásban – letartóztatták az új pszichoaktív anyagot terjesztő nőket- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-rendőrségi fotóval

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben két nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, akik kül­föld­ről beszer­zett új pszi­cho­ak­tív anya­got ter­jesz­tet­tek, abból büntetés-végrehajtási inté­zet­ben fog­va­tar­tott sze­mé­lyek­nek is juttattak.

Az indít­vány sze­rint az egyik nő 2019-2020. év során a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben fog­va­tar­tott élet­tár­sa uta­sí­tá­sá­ra a kül­föld­ről ren­delt új pszi­cho­ak­tív anya­got szlo­vá­ki­ai pos­tá­kon fel­vet­te, majd Magyar­or­szág­ra behoz­ta, és több hazai címre feladta.

Az egyik cím­zett az a nő volt, aki­nek fia szin­tén büntetés-végrehajtási inté­zet­ben fog­va­tar­tott. Ez a nő a cso­ma­gok kéz­hez­vé­te­lét köve­tő­en az anya­got tovább osz­tot­ta, és a fia által meg­adott címek­re, illet­ve a büntetés-végrehajtási inté­zet­be is eljuttatta.

A büntetés-végrehajtási inté­zet­be való bejut­ta­tás egyik módja volt az, hogy az anya­got orvo­si szesz­ben fel­ol­dot­ta, a fia által meg­je­lölt rejt­vény­új­ság oldal­szá­ma­it beáz­tat­ta, majd pos­tán az inté­zet­be feladta.

A komá­ro­mi rend­őrök 2020. novem­ber 20-án ettől a nőtől új pszi­cho­ak­tív anya­got, vala­mint ilyen anya­got tar­tal­ma­zó, külön­bö­ző sze­mé­lyek nevé­re meg­cím­zett borí­té­kot fog­lal­tak le.

A két fog­va­tar­tott férfi cel­lá­já­ban a nyo­mo­zó ható­ság ille­gá­li­san tar­tott mobil­te­le­font, illet­ve rejt­vény­új­sá­go­kat fog­lalt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a két nő letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt, továb­bá a ter­hel­tek jelen­lé­té­nek az eljá­rás­ban való biz­to­sí­tá­sa érdekében.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kereskedtek-az-uj-pszichoaktiv-anyaggal olda­lon tekint­he­tők meg.