Főoldal » Hírek » Rendbontások az EB-selejtezőkön – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt 45 fér­fi­val és 3 nővel szem­ben, akik 2021-ben, a Pus­kás Aré­ná­ban meg­ren­de­zett labdarúgó-mérkőzéseken beug­rál­tak a pályá­ra, poha­ra­kat dobál­tak be, sőt, egyi­kük egy égő piro­tech­ni­kai esz­közt is a pályá­ra hajított. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak szur­ko­ló­ként vet­tek részt a lab­da­rú­gó Európa-bajnokság kere­té­ben, a Pus­kás Aré­ná­ban, 2021. júni­us 15-én meg­ren­de­zett Magyar­or­szág – Por­tu­gá­lia, 2021. júni­us 19-én lebo­nyo­lí­tott Magyar­or­szág – Fran­cia­or­szág és a 2021. szep­tem­ber 2-án lezaj­lott Magyar­or­szág – Ang­lia fut­ball­mér­kő­zé­sek vala­me­lyi­kén, néhá­nyan közü­lük több meccsen is. Ezek alkal­má­val a vád­lot­tak átlép­ték a sza­bály­sze­rű szur­ko­lás kere­te­it, közü­lük töb­ben beug­rál­tak a pályá­ra, műanyag­po­ha­ra­kat dobál­tak be, illet­ve egyi­kük egy piro­tech­ni­kai esz­közt is műkö­dés­be hozott, majd azt beha­jí­tot­ta a pályára.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 48 sze­mélyt sport­ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett rend­bon­tás vét­sé­gé­vel, illet­ve bűn­tet­té­vel vádol­ta meg vád­ira­tá­ban. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a rend­bon­tók­kal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el őket fut­ball­mér­kő­zé­sek látogatásától.

A bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban, bün­te­tő­vég­zés­ben 182-től 440 ezer forin­tig ter­je­dő pénz­bün­te­té­se­ket sza­bott ki, és 1 évre eltil­tot­ta őket a fut­ball­meccsek láto­ga­tá­sá­tól. Több vád­lott rész­let­fi­ze­tést kért, és vol­tak, akik tár­gya­lás tar­tá­sát kér­ték, utób­bi­ak vonat­ko­zá­sá­ban a bíró­sá­gi eljá­rás folytatódik.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda vide­ós köz­le­mé­nye több rend­bon­tás össze­von­va mutat be és buz­dít kul­tu­rált, békés szurkolásra:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egyutt-rendben

A fel­vé­te­len a rend­bon­tá­sok láthatók.