Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Rendőrautónak ütközött az ittas sofőr – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ittas álla­pot­ban jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki itta­san a  rend­őr­au­tó elé hajtott.

A vád­irat sze­rint a férfi jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel sosem ren­del­ke­zett. A férfi 2022. októ­ber 19-én úgy vezet­te Tata terü­le­tén a sze­mély­gép­ko­csit, hogy aznap sze­szes italt fogyasz­tott, köze­pes fok­ban volt ittas álla­pot­ban. A férfi az autó­ban két utast szállított.

Az elkö­ve­tő az autó­val Szo­mód felől inde­xe­lés nél­kül kanya­ro­dott ki balra az 1. számú főút­ra úgy, hogy a kanya­ro­dó sáv­ból jobb­ra kihaj­tott a Komá­rom irá­nyá­ból érke­ző,  sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő rend­őr­sé­gi sze­mély­gép­ko­csi elé. A vét­len sofőr jobb­ra rán­tot­ta a kor­mányt, de az elkö­ve­tő sze­mély­gép­ko­csi­ja jobb hátsó részé­vel így is neki­üt­kö­zött a rend­őr­sé­gi jármű bal elejének.

A bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de a rend­őr­sé­gi jár­mű­ben 875.593 forint kár keletkezett.

Az elkö­ve­tő bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sül, mert a bíró­ság 2017-ben ittas álla­pot­ban jár­mű­ve­ze­tés miatt 1 év 4 hó fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből 2019. novem­ber 8-án sza­ba­dult fel­té­te­les kedvezménnyel.

A fér­fi­val szem­ben már van folya­mat­ban bün­te­tő­el­já­rás ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­sá­gon, az ügyész­ség az ügyek egye­sí­té­sét, vala­mint azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.

A csa­tolt fotó­kat a nyo­mo­zó ható­ság szem­lén készí­tet­te, egyi­ken az okozó, a másik ket­tőn a sérült rend­őr­sé­gi autó látható.