Főoldal » Archív » Rendőrbántalmazás lett az elszámolási vitából

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki szán­dé­ko­san meg­lök­te a volt élet­tár­sá­val kiala­kult elszá­mo­lá­si vitá­já­nál intéz­ke­dő rendőröket.

A vád­lott és volt élet­tár­sa a sza­kí­tá­suk után nem tud­tak meg­osz­toz­ni a közös dol­ga­i­kon, ezért előbb a volt élet­társ, majd maga a vád­lott hívta ki a sió­fo­ki rend­őrö­ket, hogy az elszá­mo­lá­si vitá­ju­kat rendezzék.

Ami­kor a rend­őrök másod­szor jelen­tek meg a felek lakó­he­lyén, a vád­lott fel­dü­hö­dött, hogy a volt élet­tár­sa az autó­já­ba tett egy nap­kép­er­nyős tele­ví­zi­ót, amit a magá­é­nak tar­tott, ezért a gép­ko­csi­hoz indult, hogy kive­gye a készü­lé­ket, azon­ban a rend­őrök eláll­ták az útját.

Az indu­la­tos vád­lott ekkor a rend­őrö­ket a mell­ka­suk­nál fogva ellök­te, majd a tele­ví­zi­ót az autó­ból kiránt­va a föld­re dobta és ráta­po­sott. A rend­őrök ezután a vád­lot­tat meg­fé­kez­ték, meg­bi­lin­csel­ték, majd elő­ál­lí­tot­ták a Sió­fo­ki Rendőrkapitányságra.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság - az ügyész indít­vá­nyá­val egye­ző­en - a vád­lot­tal szem­ben 1 év 10 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.