Főoldal » Hírek » Rendőrök elől menekült az embercsempész, végül tömegszerencsétlenséget okozott - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves szerb elkö­ve­tő ellen, aki 10 afgán sze­mélyt pró­bált az oszt­rák hatá­ron átcsem­pész­ni, azon­ban miköz­ben a rend­őrök elől mene­kült bal­ese­tet oko­zott, és uta­sai megsérültek

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 23 éves szerb férfi 2022 decem­be­ré­ben Sze­ged mel­lett, egy erdős terü­le­ten vett fel sze­mély­gép­ko­csi­val 10 afgán sze­mélyt, aki­ket Auszt­ri­á­ba akart szál­lí­ta­ni. Komárom-Esztergom vár­me­gyé­ben azon­ban a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták a jár­mű­vet, de az elkö­ve­tő a meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés elle­né­re nem állt meg, nagy sebes­ség­gel tovább­ha­ladt az M1-es autópályán.

Az üldö­zés során már átér­tek Győr-Moson-Sopron vár­me­gye terül­té­re, mikor a vád­lott egy lehaj­tó­nál el akar­ta hagy­ni az autó­pá­lyát, azon­ban a jármű sebes­sé­gét nem az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg, ezért lesod­ró­dott az útról, a tere­lő­irányt jelző műanyag bójá­nak és egy szél­jel­ző­nek ütköz­ve átre­pült a víz­el­ve­ze­tő árkon, és annak falá­nak csapódott.

Mivel az öt sze­mé­lyes jár­mű­ben a vád­lot­tal együtt össze­sen 11 fő tar­tóz­ko­dott, a bal­eset­nek súlyos követ­kez­mé­nyei let­tek, az elkö­ve­tő és másik három sze­mély nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos, míg hét sze­mély könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt ellen az ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés és tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.