Főoldal » Hírek » Rendőrökre támadt a külföldi nő - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Vásá­ros­na­mé­nyi Járásbíróságon. 

2021. augusz­tus 19-én egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú nő belé­pés­re jelent­ke­zett a Bereg­su­rány Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen. Az útle­vél­ke­ze­lő közöl­te vele, hogy a fel­té­te­lek hiá­nyá­ban Magyar­or­szág terü­le­té­re nem lép­het be, és a szük­sé­ges eljá­rás lefoly­ta­tá­sát köve­tő­en vissza­irá­nyít­ják Ukraj­na területére. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott az útle­ve­lét a rend­őr­sé­gi szol­gá­la­ti hely­ről sza­bály­ta­la­nul magá­hoz vette és az eljá­rás alól kivon­va magát, távoz­ni akart.

A rend­őr őrmes­ter a vád­lott után ment, és az intéz­ke­dés foly­ta­tá­sa ére­ké­ben több­ször meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel, amely­nek kikény­sze­rí­té­se cél­já­ból vele szem­ben testi kény­szert alkal­ma­zott. A nő a fel­szó­lí­tá­sok­nak nem tett ele­get, kia­bál­ni kez­dett, majd ami­kor az őrmes­ter a bilin­cse­lés érde­ké­ben köze­lebb lépett hozzá, azt meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni, a kezét elhúz­ta, hado­nász­ni kez­dett, a rend­őrt pedig eltol­ta magá­tól. A meg­fé­ke­zé­sé­re irá­nyu­ló testi kény­szer köz­ben a vád­lott magát hát­ra­vet­ve a mögöt­te álló rend­őrt a fal­hoz lökte, és a könyö­ké­vel két­szer erő­tel­je­sen hátraütött.

Idő­köz­ben az intéz­ke­dés­be egy másik rend­őr is becsat­la­ko­zott, amely alól a vád­lott tovább­ra is – a rend­őrök több­szö­ri erő­tel­jes rán­ga­tá­sá­val – pró­bál­ta magát kivon­ni.  Végül a rend­őrök a vád­lot­tat meg­bi­lin­csel­ték és előállították.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő 35 éves nővel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az elkö­ve­tő beszá­mí­tá­si képes­sé­ge köze­pes fok­ban korlátozott. 

Az elkö­ve­tést a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.