Főoldal » Hírek » Rendőrökre uszította kutyáit egy férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint 2022. janu­ár 19-én, éjsza­ka, egy ittas férfi öngyil­kos­ság­gal fenye­ge­tő­zött Hajdú-Bihar megyei ott­ho­ná­nak udva­rán. A men­tő­sök kór­ház­ba akar­ták szál­lí­ta­ni a fia­tal fér­fit, aki ezt meg­ta­gad­ta, ezért érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, hogy biz­to­sít­sák a férfi egész­ség­ügyi inté­zet­be tör­té­nő szál­lí­tá­sát. A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit az együtt­mű­kö­dés­re és figyel­mez­tet­ték, hogy ellen­ál­lá­sa ese­tén testi kény­szert és bilin­cset fog­nak alkalmazni.

A férfi tovább­ra sem műkö­dött együtt a rend­őrök­kel, ezért testi kény­szert alkal­maz­tak vele szem­ben, ami­nek ő ellen­állt, és három kis testű, keve­rék kutyá­ját a men­tő­sök­re és a rend­őrök­re uszí­tot­ta, folya­ma­to­san a hiva­ta­los sze­mé­lyek meg­ha­ra­pá­sá­ra uta­sít­va őket.

Az egyik kutya enge­del­mes­ked­ve gaz­dá­ja uta­sí­tá­sá­nak, rátá­madt a rend­őrök­re és meg­ha­rap­ta az egyik rend­őr boká­ját, majd fel­ugor­va bele­mart a más rend­őr kezé­be is. A rend­őrök nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szen­ved­tek, ezért jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő. 

A nyo­mo­zó ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó, vala­mint hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő több­szö­rö­sen bün­te­tett, jelen­leg is szán­dé­kos, sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miat­ti bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló férfit.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és ren­del­je el a koráb­ban kisza­bott, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 8 hónap fog­ház­bün­te­tés végrehajtását.

Az ügy­ben koráb­ban – fotók­kal – kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-ferfi-aki-rendorokre-uszitotta-kutyait-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/