Főoldal » Hírek » Rendőrre támadó somogyi férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az ittas elkö­ve­tő azért, hogy az intéz­ke­dés alól kivon­ja magát, meg­lö­kött egy rend­őrt, majd a vál­lá­nál fogva az utca irá­nyá­ba tolta.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023. decem­ber 31-én, 12 óra­kor érke­zett beje­len­tés a rend­őr­ség­re, hogy egy Somogy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen talál­ha­tó lakó­ház­ban egy ittas férfi tört-zúzott az ingat­lan­ban, majd csa­lád­tag­ja­i­val agresszí­ven viselkedett.

Az intéz­ke­dés kez­de­tén a jár­őrök bemen­tek az ingat­lan udva­rá­ra, elin­dul­tak a lakó­ház bejá­ra­ti ajta­já­nak irá­nyá­ba, amellyel egy idő­ben a közép­ko­rú férfi kijött az ingat­lan­ból és elin­dult a rend­őrök felé. Az egyen­ru­há­sok fel­szó­lí­tot­ták, hogy iga­zol­ja magát, a férfi azon­ban ezen fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get és tovább haladt az utca irá­nyá­ba. Az ittas férfi a felé köze­le­dő jár­őr­höz ért, majd azért, hogy az intéz­ke­dés alól kivon­ja magát, meg­lök­te a rend­őrt, és a vál­lá­nál fogva az utca irá­nyá­ba tolta.

Ezt köve­tő­en a rend­őrök az elkö­ve­tőt meg­bi­lin­csel­ték, aki még ekkor is aktí­van ellen­állt, és meg­pró­bált kifor­dul­ni, vala­mint keze­it a fogás­ból kihúzni.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki nem tett vallomást.

A gya­nú­sí­tot­tat 2022 júli­u­sá­ban minő­sí­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 1 év 8 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, így a jelen ügy tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt pró­ba­idő hatá­lya alatt követ­te el.

Mind­ezek alap­ján – mivel a ter­hel­tet a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés sem tar­tot­ta vissza az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től – meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a ter­helt sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb súlyos, erő­sza­kos jel­le­gű sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amely­nek elren­de­lé­sé­ről a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma dönt.

A fotók a szem­lén készültek.